'

ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Στις 22/7 ξεκινάει η διαπραγμάτευση των μετοχών

MarketNews

ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Στις 22/7 ξεκινάει η διαπραγμάτευση των μετοχών, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €35.134 χιλ., τα οποία μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης ύψους €2.568 χιλ., διαμορφώνονται σε €32.566 χιλ. και θα διατεθούν για την ολοκλήρωση της κατασκευής τεσσάρων (4) αιολικών πάρκων του ομίλου ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο .

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της 17.07.2014, εξειδίκευσε το τρόπο διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων και αποφάσισε ότι το σύνολό τους, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, των υλοποιούμενων, κατά τη διετία 2014-2015, επενδύσεων της Εταιρείας σύμφωνα με το επενδυτικό της πρόγραμμα, ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΗΣΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Ορθολίθι

Επέκταση Μαγούλας- Καζάκου

Λύρκειο &
Καλογεροβούνι -Πούλος

Σύνολο

%

Β Εξάμηνο 2014-

4.488

7.658

4.499

16.645

45% περίπου

Α Εξάμηνο 2015

499

5.105

9.727

15.330

40% περίπου

Β Εξάμηνο 2015

0

0

5.575

5.575

15% περίπου

Σύνολο

4.987

12.763

19.800

37.550

100%

 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία.

Σημείωση: Τα ποσά που αναφέρονται στον ως άνω πίνακα αφορούν τις υπολειπόμενες δαπάνες ολοκλήρωσης των υλοποιούμενων επενδύσεων.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Ορθολίθι

Επέκταση Μαγούλας- Καζάκου

Λύρκειο &
Καλογεροβούνι -Πούλος

Σύνολο

%

Β Εξάμηνο 2014-

5.920

5.152

3.060

14.132

43% περίπου

Α Εξάμηνο 2015

658

3.435

9.127

13.219

41% περίπου

Β Εξάμηνο 2015

0

0

5.215

5.215

16% περίπου

Σύνολο

6.578

8.586

17.402

32.566

100%

 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία.

Σημείωση: Τα ποσά που αναφέρονται στον ως άνω πίνακα αφορούν τις υπολειπόμενες δαπάνες ολοκλήρωσης των υλοποιούμενων επενδύσεων.

Τα κεφάλαια ύψους €4.984 χιλ. που υπολείπονται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για την κατασκευή των τεσσάρων (4) αιολικών πάρκων του ομίλου ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας, θα χρηματοδοτηθούν από τα διαθέσιμα της Εταιρείας και από μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να ενημερώνει τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και τις αποφάσεις 25/17.07.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώνει ότι οι μετοχές είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Οι μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) δύο ημέρες πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης.

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (82.667.000) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι ΑΝΕΜΟΣ με ελληνική γραμματοσειρά και ANEMOS με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι €1,70. ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

O ανώτατος αριθμός μετοχών που κατανεμήθηκε σε Ειδικό Επενδυτή ανέρχεται σε 1.058.823 μετοχές και σε Ιδιώτη Επενδυτή σε 397.016 μετοχές.