Αυξήθηκαν 50% τα κέρδη της ΕΚΤ - στα €2,4 δισ. το 2019

MarketNews

Αυξήθηκαν 50% τα κέρδη της ΕΚΤ - στα €2,4 δισ. το 2019, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το 2019 δείχνουν ότι τα κέρδη χρήσης αυξήθηκαν κατά 790 εκατ. ευρώ σε 2,366 δισ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο σε δολάρια ΗΠΑ και το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP).

Το 2019 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 2,686 δισ. ευρώ (2018: 2.277 εκατ. ευρώ). Οι καθαροί τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων αυξήθηκαν σε 1.052 εκατ. ευρώ (2018: 862 εκατ. ευρώ), ως αποτέλεσμα της αύξησης των τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο σε δολάρια ΗΠΑ.

Οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το πρόγραμμα APP αυξήθηκαν κατά 316 εκατ. ευρώ σε 1.136 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των μέσων διακρατούμενων τίτλων και της αύξησης της μέσης απόδοσης των τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme - PSPP) στη διάρκεια του έτους σε σύγκριση με το 2018. Αντιθέτως, οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων (Securities Markets Programme - SMP) μειώθηκαν, λόγω εξοφλήσεων, σε 291 εκατ. ευρώ (2018: 384 εκατ. ευρώ).

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 197 εκατ. ευρώ (2018: πραγματοποιηθείσες ζημίες ύψους 77 εκατ. ευρώ), λόγω των πραγματοποιηθέντων κερδών από μεταβολές τιμών τίτλων σε δολάρια ΗΠΑ, καθώς η μείωση των αποδόσεων των ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ στη διάρκεια του έτους είχε θετική επίδραση στην αγοραία αξία τους.