Τα… έργα και τις ημέρες των Αφών Δομαζάκη αποτυπώνει το πόρισμα της Deloitte για την Creta Farms

MarketNews

Τα… έργα και τις ημέρες των Αφών Δομαζάκη αποτυπώνει το πόρισμα της Deloitte για την Creta Farms, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Αποκαλυπτικά για τον τρόπο, με τον οποίο ασκούσαν τη διοίκηση της Creta Farms οι αδερφοί Δομαζάκη, με συνέπεια η εταιρεία να οδηγηθεί στα… βράχια, είναι τα ευρήματα του πορίσματος της Deloitte.

Ειδικότερα, στην 28σέλιδη αναφορά της η ελεγκτική εταιρεία διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη 12 εταιρειών, οι οποίες, μολονότι συνδέονταν με τους βασικούς μετόχους και είχαν συναλλαγές με την κρητική αλλαντοβιομηχανία, εντούτοις δεν αναφέρονταν στις οικονομικές καταστάσεις, όσο και τις εκροές περίπου τριών εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς των αδελφών, που, όμως, «εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του Ν 2190/1920 περί δανείων και πιστώσεων προς μέλη διοικητικού συμβουλίου ή μετόχους».

Πιο αναλυτικά:   

  1. Συνδεδεμένες εταιρείες  

Εντοπίστηκαν 12 εταιρείες οι οποίες θεωρούνται συνδεδεμένες οντότητες, καθώς οι βασικοί μέτοχοι και τα συγγενικά τους πρόσωπα είναι μέτοχοι, µέλη διοίκησης ή ασκούν τον έλεγχο σε αυτές, είτε απευθείας, είτε εμμέσως ως τελικοί δικαιούχοι. Επιπρόσθετα, τρεις εξ αυτών τηρούν μετοχικές μερίδες στην κρητική αλλαντοβιομηχανία (SILVER INVEST & TRADE LIMITED, MONFERATO INTERNATIONAL INC και KCII ORIGINS HOLDINGS LTD).

  1. Απολήψεις βασικών μετόχων απευθείας ή και μέσω τρίτων εταιρειών

Εξετάστηκαν οι δοσοληπτικοί λογαριασμοί των δύο βασικών μετόχων για τα έτη (2014 - 2018) και εντοπίστηκαν εκροές από την εταιρεία προς τον Εμμανουήλ Στ. Δοµαζάκη, συνολικού ποσού 1.338.449 ευρώ και προς τον Κωνσταντίνο Δοµαζάκη, συνολικού ποσού 1.563.095 ευρώ. «Συνολικά, οι εκροές της εταιρείας προς τους δύο βασικούς μετόχους µέσω δοσοληπτικών λογαριασμών κατά την τελευταία πενταετία ανέρχονται συνολικά σε 2.901.543 ευρώ», επισημαίνει η Deloitte και συνεχίζει: «Επιπρόσθετα και για την ίδια περίοδο εντοπίστηκαν κινήσεις πιστωτικών καρτών και έξοδα, συνολικού ποσού 262.605 ευρώ, που αφορούν στους βασικούς μετόχους και απολήψεις και έξοδα, συνολικού ποσού 11.548 ευρώ, που αφορούν στα συγγενικά πρόσωπα αυτών. Οι παραπάνω απολήψεις εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του Ν 2190/1920 περί δανείων και πιστώσεων προς μέλη διοικητικού συμβουλίου ή μετόχους. Διαπιστώθηκε δε, πως κατά την ίδια περίοδο 2014 - 2018 με περίπλοκες λογιστικές εγγραφές, οι οποίες επουδενί συνιστούσαν εξόφληση, απομειώνονταν τεχνηέντως τα ποσά των απαιτήσεων της εταιρείας κατά αμφότερων των βασικών μετόχων».

  1. Ευρωκρέτα

Το υπόλοιπο της απαίτησης της Creta Farms από την Ευρωκρέτα ανήρχετο την 31.12.2018 στο ποσό των 8.670.807 ευρώ. «Οι πιστώσεις, που χορήγησε η εταιρεία, απαγορεύονται και είναι άκυρες με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν2190/1920. Η περίπτωση αυτή επισύρει ποινικές κυρώσεις για τα μέλη του Δ.Σ.», τονίζουν οι ελεγκτές. Όσον αφορά στις εργασίες ανακαινίσεως των καταστημάτων ΝΤΑΚΟΣ της Ευρωκρέτα το 2019 και του ξενοδοχείου («ΑΜΜΟΣ»), που λειτουργεί στο Ρέθυμνο, καθώς και του εστιατορίου το 2017, η Deloitte υπογραμμίζει: «Λαμβάνοντας υπόψη τις κινήσεις των δοσοληπτικών λογαριασμών και δεδομένου ότι η Creta Farms είναι η κύρια πηγή, που χρηματοδοτούσε με ρευστότητα την Ευρωκρέτα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι ανωτέρω εργασίες χρηματοδοτήθηκαν εμμέσως από την εταιρεία, παρά το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές εξυπηρετούσαν ανάγκες των βασικών μετόχων και της Ευρωκρέτα, εταιρείας συμφερόντων τους και όχι τους επιχειρηματικούς σκοπούς της Creta Farms». 

  1. Novaplot

Την 31.12.2018 η Creta Farms εμφάνιζε στα βιβλία της απαίτηση από την Novaplot, ποσού 1.114.619,66 ευρώ (η Novaplot εμφανιζόταν με χρεωστικό υπόλοιπο). Η απαίτηση αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα των κάτωθι κινήσεων:

α. Η εταιρεία έχει καταχωρήσει στα βιβλία της τιμολόγια, εκδόσεως Novaplot, συνολικού ποσού 600.000 ευρώ (υποχρέωση της εταιρείας)

β. Έχει πραγματοποιήσει πληρωμές απευθείας προς τη Novaplot, συνολικού ποσού 1.407.400 ευρώ (απαίτηση της εταιρείας)

 γ. Έχει πραγματοποιήσει λοιπές πληρωμές και συμψηφιστικές εγγραφές (με πελάτες/προμηθευτές) για λογαριασμό της Novaplot, συνολικού ποσού 307.219,66 ευρώ (απαίτηση της εταιρείας).

Σύμφωνα με την Deloitte η Creta Farms έπρεπε να εμφανίζει στα βιβλία της ένα άυλο πάγιο, με αναπόσβεστη αξία 474.600 ευρώ και καμία απαίτηση από τη Novaplot. «Με βάση τα ως άνω αναφερόμενα υπάρχει ενδεχόμενη πιθανότητα λήψης εικονικών τιμολογίων», καταλήγει.

  1. Διαδικασία Α.Ε.

Η Creta Farms υπέγραψε με την επίμαχη εταιρεία δύο ιδιωτικά συμφωνητικά: το πρώτο στις 6.11.2013, με αντικείμενο το αίτημα αναδιάρθρωσης του δανεισμού της αλλαντοβιομηχανίας και την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με την ΕΤΕ (ως εκπρόσωπο των ομολογιούχων), ύψους 280.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και το δεύτερο στις 30.12.2014, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου κατά τη διαπραγμάτευση με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με στόχο την άντληση νέας χρηματοδότησης, ποσού έως πέντε εκατ. ευρώ, με την αμοιβή να υπολογίζεται σε 160.000 ευρώ. «Σε περίπτωση, που αποδειχθεί, ότι οι υπηρεσίες, που προβλέπονται συμβατικά στα επίμαχα συμφωνητικά δεν έχουν προσφερθεί στην εταιρεία, ενώ έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία της τα σχετικά τιμολόγια και πληρωμές, ενδέχεται να δημιουργείται οικονομικός αντίκτυπος σε αυτή», εξηγεί η Deloitte.

  1. K Media

H Creta Farms κατήρτισε με την Κ Media την από 1 Ιουλίου 2017 σύμβαση, με αντικείμενο την κατασκευή και διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων σε supermarkets της περιφέρειας Αττικής. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν είχε παρασχεθεί καμία υπηρεσία εκ των αναφερόμενων στη σύμβαση, ενώ έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία της τα σχετικά τιμολόγια και πληρωμές, ενδέχεται να τεθεί ζήτημα φορολογικής φύσεως και εικονικών τιμολογίων.