ΕΤΕ: Στις 27/6 η εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ

MarketNews

Στις 27 Ιουνίου θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές και τα warrants που εκδίδονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι, με καθυστέρηση δύο εργάσιμων ημερών σε σχέση με τα ανακοινωθέντα χρονοδιαγράμματα. Μία ημέρα νωρίτερα, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας:

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει σύμφωνα με τον Νόμο 3401/2005, όπως ισχύει, το Νόμο 3340/2005 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτά ισχύουν και το νόμο 3556/2007, όπως ισχύει, ότι την 19 Ιουνίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας πιστοποίησε την ολοσχερή καταβολή τoυ συvόλoυ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η από 29 Απριλίου 2013 Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, όπως αυτή εξειδικεύτηκε με την από 20 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (η Αύξηση), ήτοι, την καταβολή συνολικού ποσού των €9.756 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ το άρτιο ποσών.

Ακολούθως, τo ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σήμερα σε €2.076.535.798,2, διαιρούμενο σε (α) 2.396.785.994 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (β) 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία, και (γ) 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας ευρώ 5,00 η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές που εκδίδονται από την Αύξηση (οι Νέες Μετοχές) και τα Warrants που θα διατεθούν στους ιδιώτες επενδυτές που ανέλαβαν Νέες Μετοχές δεν θα πιστωθούν και δεν θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στις ημερομηνίες που αναφέρει το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης όπως αυτό περιελήφθηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο Συμπλήρωμα αυτού που εξέδωσε η Τράπεζα και ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 22.05.2013 και 10.06.13, αντίστοιχα.

Η Τράπεζα αναμένει οι Νέες Μετοχές και τα Warrants θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων την 26/6/2013 και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την 27/6/2013, ήτοι, με καθυστέρηση δύο (2) εργάσιμων ημερών σε σχέση με τα ανακοινωθέντα ως άνω χρονοδιαγράμματα. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Τράπεζα θα εκδώσει αυτοτελή ανακοίνωση για τις Νέες Μετοχές και τα Warrants που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης και θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Κατηγορία της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).