Πρόστιμα σε νέα Proton και Μπενρουμπή από την EK

MarketNews

Πρόστιμα σε νέα Proton και Μπενρουμπή από την EK

To Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 640η/13.3.13 συνεδρίασή του έλαβε τις εξής αποφάσεις:

-Ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου για την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «COCA-COLA HBC AG» προς τους μετόχους της εταιρίας «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ A.Ε.». Επίσης ενέκρινε την εξαίρεση της εταιρίας «COCA-COLA HBC AG» από την  υποχρέωση δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας τριετίας, προκειμένου οι μετοχές της να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών δευτερογενώς προς διαπραγμάτευση.

-Επέβαλε πρόστιμα 30.000 ευρώ στον κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, 30.000 ευρώ στον κ. Δημήτριο Θήλυζα και 10.000 ευρώ στην εταιρία «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΕΕΔ» για παράβαση του άρθρου 7  του ν. 3340/2005, κατά την κατάρτιση συναλλαγών επί των μετοχών της εταιρίας «Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ ΑΕ» το χρονικό διάστημα  1/7/2008 έως και 29/8/2008. Για την ίδια υπόθεση επιβλήθηκε πρόστιμο  10.000 ευρώ στην  νέα PROTON BANK, ως διάδοχο της PROTON BANK, για παράβαση του άρθρου 17 του ν. 3340/2005.

-Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρίας «ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» μετά από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της για αλλαγή του σκοπού της, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21  του ν. 2690/1999.