Στις 6/4 η ΓΣ της Alpha Bank για την ΑΜΚ - Επί τάπητος και το reverse split

MarketNews

Η... πιστολιά έπεσε και η Alpha Bank είναι η πρώτη από τις τρεις συστημικές τράπεζες  που ανοίγουν τον χορό των αυξήσεων κεφαλαίου στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του "Μ" και εν όψει άφιξης της τρόικα, το Τ.Χ.Σ. υποχρέωσε τις διοικήσεις των τραπεζών εντός τριημέρου να ορίσουν ημερομηνίες για την πραγματοποίηση των αυξήσεων κεφαλαίου.

Τα κεφάλαια που χρειάζεται να αντλήσει η Alpha Bank, που είναι και τα λιγότερα ανέρχονται σε περίπου 4,57 δισ. ευρώ. Προκειμένου να κρατήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα, οι μέτοχοι θα πρέπει να καλύψουν το 10%, δηλαδή τα 457 εκατ. ευρώ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η τράπεζα όχι απλώς θα καλύψει το όριο του 10%, αλλά θα το ξεπεράσει συγκεντρώνοντας κεφάλαια που θα αγγίζουν τα 600 εκατ. ευρώ, τόσο από ξένα funds, όσο και από επιφανείς Έλληνες επιχειρηματίες.

 

Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου, δηλαδή το επόμενο Σάββατο.

 

Αναλυτικότερα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. (Α) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής εκδόσεως της τράπεζας, δια μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split),

(Β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπέζας, δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών (ως αυτή διεμορφώθη υπό σκέλος Α), με κεφαλαιοποίηση τμήματος του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20, προς το σκοπό, μεταξύ άλλων, σχηματισμού ακεραίας σχέσεως αντικαταστάσεως των παλαιάς αξίας, προς νέας αξίας, κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές,

(Γ) Μείωση, κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της τράπέζας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (ως αυτή έχει διαμορφωθεί συνεπεία των ανωτέρω), και πίστωση του ποσού της διαφοράς στο ειδικό αποθεματικό του αυτού άρθρου,

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

2. Άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων, κατ’ εφαρμογή του ν. 3864/2010, δια αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με καταβολή μετρητών ή/και δια εισφοράς εις είδος. Περιορισμός των δικαιωμάτων προτιμήσεως των κοινών μετόχων, και κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως του προνομιούχου μετόχου, επί της εις μετρητά αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Χορήγηση δια το υπολειπόμενο τμήμα δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων, μετά δικαιώματος αυτών και προς εκδήλωση ενδιαφέροντος για προεγγραφή. Έκδοση και διανομή νέων κοινών μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών της Τραπέζης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εξουσίας προς εξειδίκευση των όρων της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης της κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920 εξουσίας προς ορισμό της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών) και ρύθμιση συναφών περί την αύξηση θεμάτων.

Σε περίπτωση που, κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσης δεν επιτευχθεί η εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της Ημερησίας Διατάξης, θα συνέλθει Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 και, επί μη επιτεύξεως κατ’ αυτήν απαρτίας, Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, αμφότερες στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.