Ανοίγουν οι πύλες της αγοράς ακόμα και για… ζημιογόνες εταιρείες!  Δηλαδή, όπως αναφέρουν χρηματιστηριακές πηγές, αν μία εταιρία καταφέρει να πείσει για το στρατηγικό της πλάνο και τη βιωσιμότητά της και αντλήσει τα κεφάλαια κατά 100% τότε μπορεί να μπει, ακόμη και αν έχει ζημιές.

Το Χ.Α. αποφάσισε τη δημιουργία νέας αγοράς της ΕΝ.Α./ΣΤΕΠ, η οποία έχει πολύ… «χαλαρούς» όρους εισαγωγής, με σκοπό και μόνο οι εταιρείες να δουν και πάλι ως πηγή χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων το Χρηματιστήριο.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ συνοψίζονται στα κάτωθι:

– Άντληση κεφαλαίων έως 5 εκ. € ανά εταιρεία, ανά έτος, χωρίς να απαιτείται Ενημερωτικό Δελτίο

– Υποχρεωτική χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ) και του δικτύου Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

– Ανώτατο χρηματικό όριο συμμετοχής για ιδιώτες επενδυτές

– Ουσιαστική αξιολόγηση με κριτήρια αγοράς των επιχειρηματικών ιδεών που έχουν ήδη διακριθεί σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας απευθείας από το δίκτυο Μελών του ΧΑ μέσω της διαδικασίας χρηματοδότησης

– Επιτυχής κάλυψη και ένταξη στην ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ, εφόσον συγκεντρωθεί το 100% των αιτηθέντων κεφαλαίων

– Χαμηλότερες χρεώσεις κατά την ένταξη σε σχέση με την ΕΝ.Α. Plus

– Για την ένταξη απαιτούνται : Πληροφοριακό Δελτίο, Video και προαιρετικά : Αναλυτικό Επιχειρηματικό Πλάνο

– Δεν είναι υποχρεωτικός ο ορισμός Συμβούλου (όπως στην ΕΝ.Α.Plus)

– Για την συμμετοχή στη διαδικασία χρηματοδότησης, την ένταξη στην ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης σε αυτήν, είναι υποχρεωτική η συνεργασία της εταιρίας με τους ακόλουθους εξωτερικούς συνεργάτες:

– Διεθνώς αναγνωρισμένο Ελεγκτικό Οίκο ο οποίος θα αναλάβει τον έκτακτο οικονομικό έλεγχο της εταιρείας για τη διαδικασία ένταξης στην  ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ.

– Διεθνώς αναγνωρισμένο Ελεγκτικό Οίκο, στον οποίο θα ανατεθεί η εξωτερική παροχή (outsourcing) των υπηρεσιών λογιστηρίου της εταιρείας μετά την ένταξή της στην ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ.

– Δικηγορικό γραφείο στο οποίο θα ανατεθεί ο έκτακτος νομικός έλεγχος και συμβουλή κατά το στάδιο χρηματοδότησης και ένταξης στην ΕΝ.Α., καθώς και η εξωτερική παροχή (outsourcing) νομικής υποστήριξης της εταιρείας μετά την ένταξή της στην ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ.

Σημειωτέον, ότι η ΕΝ.Α. Plus διατηρεί τα κριτήρια ένταξης όπως ίσχυαν μέχρι σήμερα, ενώ για την ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ προβλέπονται ελαστικότερα κριτήρια ένταξης (δεν απαιτούνται ελάχιστη διασπορά 10%, Ίδια Κεφάλαια 1 εκ. € και 2 εταιρικές χρήσεις).

Η νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης ονομάζεται ENA ΣΤΕΠ (Στήριξης Επιχειρηματικότητας) / ΕΝ.Α. STEP (Support The Entrepreneur). Η άντληση κεφαλαίων για την ένταξη προς διαπραγμάτευση στην ENA ΣΤΕΠ θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου Μελών του ΧΑ με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Η.ΒΙ.Π. (Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών) του ΧΑ.

Όπως τονίζουν πηγές στο Χ.Α., στη σημερινή συγκυρία κεντρικός στόχος για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι η αύξηση του ΑΕΠ και των επενδύσεων. Έτσι, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας έχουν δημιουργηθεί αρκετοί μηχανισμοί αξιολόγησης των επιχειρηματικών προσπαθειών από σειρά φορέων. Όμως συνεχίζει να υπάρχει ανάγκη για εναλλακτικό μηχανισμό άντλησης κεφαλαίων που να αξιοποιεί με ιδιωτικά κριτήρια αγοράς τις διακριθείσες επιχειρηματικές προσπάθειες. Η αναβάθμιση της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποβλέπει στη δημιουργία καναλιού ρευστότητας και νέας μεθόδου άντλησης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση νεοσύστατων (startups) αλλά και αναπτυσσόμενων εταιρειών (growth stage), για την υλοποίηση / εμπορική εκμετάλλευση / διάθεση καινοτόμων ή/και τεχνολογικά προηγμένων επιχειρηματικών ιδεών.

Στο Χρηματιστήριο υπάρχει ήδη απολύτως ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την εισαγωγή ομολόγων τόσο στην οργανωμένη αγορά του ΧΑ όσο και στην ΕΝ.Α. Σημειώνεται ότι πλέον, από τις αρχές του 2014, ισχύει η νέα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική για εισαγωγή ομολόγων στην Οργανωμένη Αγορά και την ΕΝ.Α. παράλληλα με σειρά σημαντικών μειώσεων στις χρεώσεις για εισαγωγή και άντληση κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο.  Ειδικά στην Εναλλακτική Αγορά, η διαδικασία ένταξης είναι σαφώς απλουστευμένη καθώς απαιτείται μόνο η έκδοση πληροφοριακού δελτίου ενώ το Χρηματιστήριο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας της αγοράς καθώς και την εποπτεία αυτής.

Πέραν της έκδοσης εταιρικών ομολόγων, στόχος είναι και η ενίσχυση της αγοράς μετοχών που εντάσσονται στην ΕΝ.Α.  Έτσι,  ΜμΕ και νεοσύστατες εταιρείες που στερούνται επαρκούς χρηματοδότησης κατά την παρούσα χρονική περίοδο μπορούν να εκμεταλλευθούν την ΕΝ.Α. και συγκεκριμένα τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής άντλησης κεφαλαίων ΗΒΙΠ (Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών) μέσω του δικτύου των Μελών του ΧΑ,

Με βάση τα ανωτέρω, το νέο επιχειρησιακό μοντέλο για την ενδυνάμωση της Εναλλακτικής Αγοράς συνοψίζεται σε:

– Προώθηση του ολοκληρωμένου υφιστάμενου πλαισίου ένταξης και διαπραγμάτευσης διαφόρων τύπων εταιρικών ομολόγων.

– Δημιουργία δύο διακριτών κατηγοριών διαπραγμάτευσης εντός της ΕΝ.Α., της ΕΝ.Α. Plus και της ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ

Η ΕΝ.Α. Plus, περιλαμβάνει όλες τις εταιρίες που έχουν ενταχθεί έως σήμερα στο ΠΜΔ ΕΝ.Α.,  και θα απευθύνεται κυρίως σε εταιρίες με ιστορικό λειτουργίας που πληρούν τα υφιστάμενα κριτήρια ένταξης.

Η ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ, χρησιμοποιεί ως αποκλειστικό μέσο άντλησης κεφαλαίων την ηλεκτρονική εφαρμογή ΗΒΙΠ και απευθύνεται κυρίως σε νεοσύστατες εταιρίες αλλά και σε εταιρίες με ιστορικό λειτουργίας.

Εταιρικά Ομόλογα στην ΕΝ.Α.

Από το 2006 έως σήμερα, έχουν εκδοθεί 10 μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια εισηγμένων συνολικής αξίας 3 δισ ευρώ. Σήμερα, στην οργανωμένη αγορά του ΧΑ είναι εισηγμένα και διαπραγματεύονται 4 εταιρικά μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, 1 ομόλογα διεθνούς οργανισμού και 23 ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου. Όσον αφορά στις εταιρικές ομολογιακές εκδόσεις το πλαίσιο που ήδη ισχύει στην ΕΝ.Α είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, καθώς οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται είναι οι εξής:

–   Πληροφοριακό Σημείωμα  που υποβάλλεται στο Χρηματιστήριο και

–   Μη ύπαρξη ελάχιστου ύψους έκδοσης.

Ειδικά για τις μετατρέψιμες ανταλλάξιμες και ομολογίες με παραστατικά δικαιωμάτων προς κτήση άλλων κινητών αξιών, εισάγονται μόνο αν οι κινητές αξίες στις οποίες αναφέρονται, έχουν εισαχθεί προηγουμένων σε οργανωμένη αγορά ή εισάγονται ταυτόχρονα.

Υποστηρίζεται η δυνατότητα εισαγωγής ομολογιακών δανείων ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, όλων των κατηγοριών (κοινά ομολογιακά δάνεια, ομολογιακά δάνεια με μετατρέψιμες ομολογίες, ομολογιακά δάνεια με ανταλλάξιμες ομολογίες,  δάνεια με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, κοινοπρακτικά ή μη δάνεια). Υπηρεσίες όπως η υποστήριξη των εταιρικών πράξεων (πχ πληρωμή κουπονιών, αποπληρωμές, μετατροπές κλπ) καθώς και τήρηση του μητρώου ομολογιούχων δίδονται προς τις εταιρείες με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Facebook Comments