Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να εκδίδουν εταιρικά ομόλογα. Μετά τη χθεσινή αποκάλυψη του «Μ» ότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τις ζημιές τους θα μπορούν να μπαίνουν στο ΧΑ, αρκεί να έχουν φιλόδοξα business plans, τέτοια που να ανατρέπουν την εικόνα προς όφελός τους, τη σκυτάλη πήρε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Π. Μηταράκης.

Από το βήμα του συνεδρίου «Global Capital Forum 2014», με θέμα: «Ελλάδα: Ενας σταθερός επενδυτικός προορισμός», ο κ. Μηταράκης έκανε λόγο για τη δυνατότητα έκδοσης μέσω του χρηματιστηρίου εταιρικών ομολόγων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι που αποτελεί αντικείμενο προχωρημένης συζήτησης.

Οπως είπε, σκοπός είναι, μέσω μίας νέας αγοράς του χρηματιστηρίου, η εύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη διαμόρφωση μίας στάνταρ νομικής φόρμας προκειμένου να είναι ομοιόμορφα τα ομόλογα. Το έλλειμμα που παρατηρείται, ακόμη, στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ένα από τα βασικά θέματα που εστιάζει η κυβέρνηση, σχολίασε ο κ. Μηταράκης.

Σημειωτέον ότι στο Χρηματιστήριο υπάρχει ήδη απολύτως ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την εισαγωγή ομολόγων τόσο στην οργανωμένη αγορά του ΧΑ όσο και στην ΕΝ.Α. Σημειώνεται ότι πλέον, από τις αρχές του 2014, ισχύει η νέα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική για εισαγωγή ομολόγων στην Οργανωμένη Αγορά και την ΕΝ.Α. παράλληλα με σειρά σημαντικών μειώσεων στις χρεώσεις για εισαγωγή και άντληση κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο. Ειδικά στην Εναλλακτική Αγορά, η διαδικασία ένταξης είναι σαφώς απλουστευμένη, καθώς απαιτείται μόνο η έκδοση πληροφοριακού δελτίου, ενώ το Χρηματιστήριο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας της αγοράς καθώς και την εποπτεία αυτής.

Πέραν της έκδοσης εταιρικών ομολόγων, στόχος είναι και η ενίσχυση της αγοράς μετοχών που εντάσσονται στην ΕΝ.Α. Ετσι, ΜμΕ και νεοσύστατες εταιρείες που στερούνται επαρκούς χρηματοδότησης κατά την παρούσα χρονική περίοδο μπορούν να εκμεταλλευθούν την ΕΝ.Α. και συγκεκριμένα τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής άντλησης κεφαλαίων ΗΒΙΠ (Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών) μέσω του δικτύου των μελών του ΧΑ.

Με βάση αυτά, το νέο επιχειρησιακό μοντέλο για την ενδυνάμωση της Εναλλακτικής Αγοράς συνοψίζεται στην προώθηση του ολοκληρωμένου υφιστάμενου πλαισίου ένταξης και διαπραγμάτευσης διαφόρων τύπων εταιρικών ομολόγων.

Οι εταιρείες μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια με την έκδοση ομολογιών που θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό:

– με Ιδιωτική Τοποθέτηση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων

– με χρήση του μηχανισμού άντλησης κεφαλαίων ΗΒΙΠ (Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών) για εκδόσεις έως 5.000.000
€, μέσω του δικτύου Μελών του ΧΑ.

– με Δημόσια Προσφορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό όπου απαιτείται ανάδοχος, σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου και έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και άδεια διενέργειας Δημόσιας Προσφοράς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Από το 2006 έως σήμερα έχουν εκδοθεί 10 μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια εισηγμένων συνολικής αξίας 3 δισ. ευρώ. Σήμερα, στην οργανωμένη αγορά του ΧΑ είναι εισηγμένα και διαπραγματεύονται 4 εταιρικά μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, 1 ομόλογα διεθνούς οργανισμού και 23 ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου. Οσον αφορά στις εταιρικές ομολογιακές εκδόσεις το πλαίσιο που ήδη ισχύει στην ΕΝ.Α είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, καθώς οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται είναι οι εξής:

– Πληροφοριακό Σημείωμα που υποβάλλεται στο Χρηματιστήριο και

– μη ύπαρξη ελάχιστου ύψους έκδοσης.

Ειδικά για τις μετατρέψιμες ανταλλάξιμες και ομολογίες με παραστατικά δικαιωμάτων προς κτήση άλλων κινητών αξιών, εισάγονται μόνο αν οι κινητές αξίες στις οποίες αναφέρονται, έχουν εισαχθεί προηγουμένων σε οργανωμένη αγορά ή εισάγονται ταυτόχρονα. Υποστηρίζεται η δυνατότητα εισαγωγής ομολογιακών δανείων ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, όλων των κατηγοριών (κοινά ομολογιακά δάνεια, ομολογιακά δάνεια με μετατρέψιμες ομολογίες, ομολογιακά δάνεια με ανταλλάξιμες ομολογίες, δάνεια με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, κοινοπρακτικά ή μη δάνεια).

Υπηρεσίες, όπως η υποστήριξη των εταιρικών πράξεων (π.χ. πληρωμή κουπονιών, αποπληρωμές, μετατροπές κ.λπ.), καθώς και τήρηση του μητρώου ομολογιούχων δίδονται προς τις εταιρείες με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Facebook Comments