Τα βασικά σημεία του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης 4.571 εκατ. ευρώ, διά αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου, παρουσίασε η Alpha Bank στο πλαίσιο της προγραμματισμένης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, το σχέδιο εν περιλήψει, περιλαμβάνει:

  • Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με καταβολή μετρητών έως ευρώ 550 εκατ. (Καταβολή Μετρητών), η οποία υλοποιείται με:
  • Έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως Ευρώ 457,1 εκατ. μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των Μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές,
  • Έκδοση νέων κοινών μετοχών μετά την άσκηση δικαιώματος προεγγραφής για τυχόν αδιάθετες νέες μετοχές, υπέρ των Μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, καθώς και
  • Έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως Ευρώ 92,9 εκατ., οι οποίες θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως σε επιλεγμένους στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της Τραπέζης.
  • Συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού Ευρώ 4.113,9 εκατ. (ή Ευρώ 4.021 εκατ. σε περίπτωση ολοσχερούς καλύψεως της αυξήσεως κεφαλαίων με Καταβολή Μετρητών ύψους Ευρώ 550 εκατ.).

Η τιμή διαθέσεως των νέων κοινών μετοχών θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει εξουσιοδότηση προς τούτο από τη Γενική Συνέλευση.

Οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα για κάθε νέα κοινή μετοχή, την οποία αποκτούν κατά την κεφαλαιακή ενίσχυση με Καταβολή Μετρητών, θα λάβουν, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, έναν παραστατικό τίτλο δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών από τις μετοχές που θα αναλάβει το ΤΧΣ (Warrants). Δυνάμει των εν λόγω δικαιωμάτων (Warrants), οι επενδυτές θα δύνανται να αποκτήσουν κοινές μετοχές της Τραπέζης, κυριότητος του ΤΧΣ, ανά εξάμηνο, και για χρονική περίοδο έως 4,5 ετών.

Οι ανωτέρω μετοχές θα αγοράζονται σε προκαθορισμένη τιμή, η οποία θα ισούται με την τιμή διαθέσεως των νέων κοινών μετοχών της Τραπέζης κατά την Κεφαλαιακή Ενίσχυση πλέον ενός ετήσιου περιθωρίου3. Ο αριθμός των νέων κοινών μετοχών που κάθε Warrant θα ενσωματώνει, θα εξαρτηθεί από τις μετοχές της Τραπέζης που θα αποκτήσει ο ιδιωτικός τομέας (και θα είναι μεταξύ 9 μετοχών και 7,31 μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητος του ΤΧΣ προς κάθε 1 μετοχή που αναλαμβάνει ο ιδιώτης επενδυτής ανάλογα με τον βαθμό καλύψεως της αυξήσεως κεφαλαίων με Καταβολή Μετρητών). Επιπλέον, τα Warrants θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Alpha Bank θα παραμείνει στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον επιτευχθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην ανακεφαλαιοποίησή της, καθώς θα περιορισθούν τα δικαιώματα ψήφου, εκ των μετοχών που το ΤΧΣ θα αποκτήσει, μόνο στα θέματα που ορίζονται στο Ν. 3864/2010, και ως εκ τούτου, η Διοίκηση της Τραπέζης θα εκλέγεται από τους ιδιώτες Μετόχους της. Στην περίπτωση αυτή, οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην αύξηση με Καταβολή Μετρητών θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις μετοχές του ΤΧΣ μέσα στα επόμενα 4,5 έτη4 σε προκαθορισμένα επίπεδα τιμής, ενισχύοντας τις αποδόσεις τους μέσω της δωρεάν παροχής Warrants.

Η διευρυμένη κεφαλαιακή βάση ύψους Ευρώ 7,9 δισ., η οποία θα προκύψει με την ολοκλήρωση της Κεφαλαιακής Ενισχύσεως, αντιστοιχεί σε δείκτη μοχλεύσεως 9,7x 5 επί του συνόλου του ενεργητικού και παρέχει εχέγγυα για την προστασία του Ισολογισμού καθιστώντας την Alpha Bank την ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα στην Ελλάδα. Βασιζόμενη στην ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, καθώς και στην υποστήριξη της Πελατείας, του Προσωπικού και των Μετόχων της, η Alpha Bank ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην 135ετή ιστορία της με αντικειμενικό σκοπό τη στήριξη της ανακάμψεως της Ελληνικής Οικονομίας.

Οι Μέτοχοι της Alpha Τραπέζης Α.Ε. καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 6 Απριλίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46. Σε περίπτωση που, κατά την αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 και, επί μη επιτεύξεως κατ’ αυτήν απαρτίας, Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, αμφότερες στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

 

  1. Βάσει του Ν.3864/2010 και της 38/2012 Πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου.
  2. Με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής.
  3. Σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38/2012, η τιμή ασκήσεως του δικαιώματος αγοράς για κάθε τίτλο ισούται με την τιμή διαθέσεως στο ΤΧΣ των νέων μετοχών, τοκιζόμενης επί δεδουλευμένης βάσεως με ετήσιο επιτόκιο 3% πλέον περιθωρίου 1% για το πρώτο έτος, 2% για το δεύτερο, 3% για το τρίτο, 4% για το τέταρτο, και 5% για το εναπομείναν διάστημα επί του αριθμού των μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει ο κάτοχος του τίτλου κατά την άσκηση του δικαιώματος.
  4. Μετά την πάροδο 36 μηνών από την έκδοση των νέων μετοχών, το ΤΧΣ δύναται να μεταβιβάσει τις υποκείμενες μετοχές, εφόσον έχει γνωστοποιήσει τη σχετική του πρόθεση και έχει καλέσει τους κατόχους των τίτλων να αποκτήσουν τις προ μεταβίβαση μετοχές σε τιμή ίση με την κατώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή και την τιμή ασκήσεως του δικαιώματος (σύμφωνα με τον ορισμό ως ανωτέρω), μετά από προηγούμενη σχετική ειδοποίηση τριάντα ημερών.5 Ως δείκτης μοχλεύσεως ορίζεται ο λόγος του συνόλου του Ενεργητικού προς τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια βάσει του ισολογισμού της 31.12.2012 για την Alpha Bank και 31.01.2013 για την Εμπορική Τράπεζα.

Facebook Comments