Εντός των στόχων του προϋπολογισμού κινήθηκαν οι δαπάνες στο σύνολο των υπουργείων κατά το 2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του συνόλου των υπουργείων είναι χαμηλότερες σε σχέση με το στόχο που έχει τεθεί κατά 982,7 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 1,9%.

Ωστόσο υπήρξαν φορείς της γενικής κυβέρνησης όπως τα υπουργεία Υγείας , Τουρισμού και Δικαιοσύνης που παρουσίασαν σημαντικές αποκλίσεις από τους στόχους που είχαν τεθεί.

Ειδικότερα, οι φορείς αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Σημειώθηκε υπέρβαση σε σχέση με τους στόχους, ύψους 502,7 εκατ. ευρώ, ή 10,2% και οφείλεται:

– Στη μεταφορά ποσού 300 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προς επιπλέον ενίσχυση των αρχικών εγγεγραμμένων πιστώσεων για επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ,

– Στην ενίσχυση με επιπλέον πιστώσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό, για την αντιστάθμιση της υστέρησης των αποδόσεων των νοσοκομείων από τον ΕΟΠΥΥ – και στη μεταφορά ποσού 10 εκατ. ευρώ για ανάγκες θέρμανσης των νοσοκομείων, από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οι συνολικές πληρωμές και οι υποχρεώσεις που κατέστησαν απλήρωτες στο υπουργείο Τουρισμού υπερβαίνουν το στόχο που έχει τεθεί κατά 28,5 εκατ. ευρώ ή 61,0%. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά 29,6 εκατ. ευρώ, λόγω μη εξόφλησης μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, αντίστοιχου ύψους δαπάνης, που προέκυψε από τελεσίδικη αναγνωριστική δικαστική απόφαση.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Οι συνολικές πληρωμές και οι απλήρωτες υποχρεώσεις του φορέα, κινήθηκαν πάνω από τους στόχους κατά 117,2 εκατ. ευρώ (απόκλιση της τάξης του 24,1%). Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στον τακτικό προϋπολογισμό και ειδικότερα στην πληρωμή της έκτακτης παροχής των δικαστικών λειτουργών, ποσού 95 εκατ. ευρώ. Παράλληλα υπήρξε και αύξηση των δαπανών στο ΠΔΕ του υπουργείου, στο πλαίσιο ανακατανομών μεταξύ φορέων, που εντάσσονται στο συνολικό ύψος του αρχικού σχεδιασμού του ΠΔΕ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η υστέρηση των πληρωμών λαμβάνοντας υπόψη και τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε 1,044 δισ. ευρώ ή 11,1% έναντι των αρχικών στόχων και οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στις λειτουργικές δαπάνες σε βάρος του αποθεματικού.

Facebook Comments