Κέρδη ύψους 2,922 δισ. ευρώ για το 2013 ανακοίνωσε η Alpha Bank στα αποτελέσματα μετά φόρων. Τα Καθαρά Αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένης της θετικής επιπτώσεως από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης -ύψους 3,3 δισ. ευρώ- εμφανίζουν ζημιές 304 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε 62,8 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2013, μειωμένες κατά 548 εκατ. το δ΄ τρίμηνο. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 52,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 0,4 δισ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο, ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε 9,9 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 42,5 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2013. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 36,8 δισ. ευρώ, με τις εισροές από ιδιώτες να ανέρχονται σε 1,9 δισ. ευρώ για το έτος, έναντι αυξήσεως Ευρώ 1,8 δισ. για το τραπεζικό σύστημα συνολικά.

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2013, η Alpha Bank ανακοίνωσε την αναδοχή του συνόλου των καταθέσεων τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών (Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας), ύψους Ευρώ 0,4 δισ. Οι καταθέσεις στη Νοτιανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε 5,1 δισ. ευρώ, ουσιαστικά αμετάβλητες σε επίπεδο τριμήνου, καθώς οι εκροές στην Κύπρο αντισταθμίσθηκαν από εισροές στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, παρά τις ενέργειες ανατιμολογήσεως των καταθέσεων στις επί μέρους χώρες.

Facebook Comments