Σημαντική αύξηση κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου ΕΧΑΕ για το 2013, κυρίως λόγω των εσόδων που προέκυψαν από την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών.

Επιπλέον, το ΔΣ της ΕΧΑΕ θα προτείνει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,20 ανά μετοχή έναντι €0,12 κατά την προηγούμενη Χρήση (€0,09 μέρισμα και €0,03 επιστροφή). Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, λόγω των εταιρικών μετασχηματισμών που υλοποιήθηκαν στο τέλος του 2013 στις εταιρείες του ομίλου, σε συνδυασμό με την έκτακτη φορολογία των αφορολογήτων αποθεματικών της φετινής χρονιάς, ο όμιλος δεν έχει τη δυνατότητα να διανείμει τα κέρδη, μέσω καταβολής μερίσματος, κατά τη φετινή χρήση.

Ειδικότερα, και όσον αφορά τα μεγέθη του 2013, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε €32,3 εκατ. έναντι €11,9 εκατ. το 2012, και παρουσιάζονται σημαντικά αυξημένα (κυρίως -όπως προαναφέρθηκε- λόγω των εσόδων που προέκυψαν από την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών. Η φορολογική επιβάρυνση το 2013, είναι σημαντικά αυξημένη λόγω του φόρου αφορολόγητων αποθεματικών ύψους €13,1 εκατ. για τον οποίο σχηματίστηκε ισόποση πρόβλεψη. Εξαιρουμένου του φόρου αφορολόγητων αποθεματικών, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώνονται στα €45,4 εκατ.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2013, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης ομολόγων, υπολογίζονται σε €0,49, έναντι €0,18to 2012. Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων και των μη επαναλαμβανόμενωνχρεώσεων που σχετίζονται με τη δημιουργία προβλέψεων για τη φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών,  τα κέρδη ανά μετοχή, της τρέχουσας χρήσης, διαμορφώνονται στα €0,24.

Ο κύκλος κύριων εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα €81,5 εκ. το 2013, έναντι €33 εκ. το 2012, ενώ τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα €79,9 εκ., έναντι €32,4 εκ. Σημειώνεται ότι, στο 2012, συμπεριλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους €2 εκ.

Από τα ανωτέρω έσοδα του Ομίλου, έσοδα που πραγματοποιήθηκαν το β’ τρίμηνο συνολικού ύψους €42,4 εκ. από τις κύριες δραστηριότητές του αφορούν εταιρικές πράξεις που μπορούν, λόγω του μεγέθους τους, να θεωρηθούν ως μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα (Ανακεφαλαιοποίηση συστημικών τραπεζών, δημόσια προσφορά CCHBC).Εξαιρουμένων των εσόδων αυτών, ο κύκλος κύριων εργασιών του Ομίλου διαμορφώνεται σε €39,1 εκ., αυξημένος κατά 18,5%, και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώνονται σε €16,6 εκ., αυξημένα κατά 67,7% σε σχέση με το 2012.

Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε επίσης από τη διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των παραστατικών τίτλων (warrants), ενός νέου χρηματοοικονομικού προϊόντος που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το β’ τρίμηνο του 2013. Από την εισαγωγή τους, έως το τέλος του έτους, πραγματοποιήθηκε σε warrantsτο 11,3% της αξίας και το 20,9% του όγκου συναλλαγών της αγοράς αξιών. Τέλος, το 2013,  ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε από την αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και των τιμών στην αγορά αξιών.

Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 89% το 2013, σε σχέση με το 2012(€51,9 δις έναντι €27,5 δις), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €86,6 εκ. έναντι €51,9 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 67%. Η ρευστότητα της αγοράς βελτιώθηκε το 2013, με τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να αυξάνεται κατά 8,4% και να ανέρχεται σε 53,6 εκ. μετοχές, έναντι 49,5 εκ. μετοχών το 2012. Στην αγορά παραγώγων, ενώ ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 35% (41,6 χιλ. έναντι 64,4 χιλ.), τα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν μικρή μείωση 2,9% λόγω της αύξησης των τιμών των υποκείμενων τίτλων στην αγορά αξιών.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε μείωση6,3%, στα €19,4 εκ., από €20,7 εκ. το 2012. Η μείωση του 2013 επιτεύχθηκε παρά τη μη επαναλαμβανόμενη χρέωση ύψους €0,6 εκ.  που αφοράστο σχηματισμό προβλέψεων για επισφάλειες και λοιπούς κινδύνους. Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου σημείωσε σημαντικήμείωση 10,9% το 2013 και διαμορφώθηκε στα €17,1εκ. έναντι €19,2 εκ. το 2012.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το 2013, διαμορφώθηκαν στα €63,1 εκ. έναντι €15,1 εκ.την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.


Σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Facebook Comments