Αυξήσεις κεφαλαίου σε τιμές χαμηλότερες των τιμών κτήσης από το ΤΧΣ, αλλά και χαμηλότερα από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, κούρεμα υβριδικών ή μετατροπή τους σε μετοχές προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο για τις τράπεζες.

Με τον Γιώργο Παπανδρέου και κάποιους άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να έχουν δηλώσει αντίθετοι στο θέμα ζημίας του ΤΧΣ, η κυβέρνηση και η αγορά θα διέλθουν τον δικό τους σκόπελο μέχρι την Κυριακή, όπου και ψηφίζεται το πολυνομοσχέδιο, κάτι που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση για  την αποδέσμευση των δόσεων.

Συγκεκριμένα, στο πολυνομοσχέδιο τονίζεται πως το Ταμείο δύναται να μειώνει την συμμετοχή του στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων, με παραίτηση από την άσκηση ή από τη διάθεση των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών από το Ταμείο  και η ελάχιστη τιμή  κάλυψης των μετοχών από τους ιδιώτες επενδυτές  ορίζονται από το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου. Οι τιμές διάθεσης ή κάλυψης, δύνανται να είναι χαμηλότερες της τιμής κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στις παραδοσιακές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου  που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του κ.ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση που μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος αναλαμβάνονται από συγκεκριμένο επενδυτή ή από ομάδα επενδυτών ή επέλθει μείωση της συμμετοχής του Ταμείου υπέρ συγκεκριμένου επενδυτή ή ομάδας επενδυτών:

α) Το Ταμείο δύναται να προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλουν προσφορές, καθορίζοντας στη σχετική πρόσκληση τη διαδικασία, τις προθεσμίες, το περιεχόμενο των προσφορών και τους λοιπούς όρους υποβολής αυτών, μεταξύ των οποίων και την παροχή από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κρίνεται αυτό σκόπιμο, απόδειξης ύπαρξης κεφαλαίων και εγγυητικών επιστολών.

β) Το Ταμείο δύναται να συνάπτει συμφωνία μετόχων, εφόσον κρίνει αυτό σκόπιμο, στην οποία καθορίζονται οι σχέσεις μεταξύ Ταμείου και του επενδυτή ή της ομάδας επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό, δύναται να προβλέπεται η υποχρέωση των επενδυτών ή/και του Ταμείου να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους για ορισμένο χρονικό διάστημα.

γ) Το Ταμείο δύναται να παρέχει δικαιώματα πρώτης προσφοράς και δικαίωμα πρώτης άρνησης σε επενδυτές που προσδιορίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό στοιχείο δ) κριτήρια.

δ) Για την επιλογή του επενδυτή ή της ομάδας επενδυτών λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται κριτήρια αξιολόγησης, όπως ιδίως η εμπειρία του επενδυτή στο αντικείμενο της επιχείρησης και στην αναδιάρθρωση πιστωτικών ιδρυμάτων, η φερεγγυότητα, η δυνατότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής και το προσφερόμενο τίμημα. Τα κριτήρια αξιολόγησης που εφαρμόζονται σε κάθε διαδικασία κοινοποιούνται στους υποψήφιους επενδυτές πριν την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς εκ μέρους τους. 

Πότε θα γίνεται bail-in

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα bail-in (κούρεμα) τίτλων ομολόγων και άλλων τίτλων μειωμένης εξασφάλισης σε περίπτωση που η ανακεφαλαίωση της τράπεζας δεν επιτυγχάνεται με τα άλλα εθελοντικά μέτρα που προβλέπει το σχέδιο αναδιάθρωσης (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πώληση στοιχείων ενεργητικού, πράξεις διαχείριση παθητικού όπως η εθελοντική μετατροπή τίτλων μειωμένης εξασφάλισης σε ίδια κεφάλαια κ.α.). Επίσης, προβλέπεται η μετατροπή των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης σε  μετοχές.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο τα εθελοντικά μέτρα ενίσχυσης κεφαλαίου τα οποία θα λαμβάνουν οι τράπεζες σε περίπτωση αναδιάρθρωσης είναι:

α. μη διανομή κερδών,

β. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος,

γ. πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού και χαρτοφυλακίων ή κλάδων δραστηριότητας για την άντληση κεφαλαίων,

δ. πράξεις μεταβίβασης κινδύνου ή τιτλοποίησης χαρτοφυλακίων, 150 πράξεις διαχείρισης παθητικού, συμπεριλαμβανομένων εθελοντικών μετατροπών τίτλων υβριδικού κεφαλαίου και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης σε τίτλους που προσμετρώνται στα ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1 του πιστωτικού ιδρύματος, οι οποίες θα πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία κεφαλαίων κατά 100 %, αν οι κεφαλαιακές ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως,

στ. καταγραφή των τίτλων ή υποχρεώσεων επί των οποίων δύναται να επιβληθούν τα υποχρεωτικά μέτρα του άρθρου 6α καθώς και τις διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμοστούν ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του άρθρου 6α.

Το bail-in προβλέπει:

α. την απορρόφηση τυχόν ζημιών από τους μετόχους μέχρι του σημείου όπου η αρνητική καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύματος θα διαμορφωθεί σε μηδενική όπου είναι απαραίτητο, δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος.

β. τη μείωση της ονομαστικής αξίας των προνομιούχων μετοχών και άλλων υποχρεώσεων που προσμετρώνται στα ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1 και εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, λοιπών υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης μέχρι του σημείου όπου η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύματος θα είναι ίση με μηδέν, ή

γ. σε περίπτωση που η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύματος είναι ανωτέρα του μηδενός, τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών και άλλων υποχρεώσεων που προσμετρώνται στα ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1 και, εν εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, λοιπών υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύματος, σε τίτλους κεφαλαίου που προσμετρώνται στα ίδια κεφάλαια της κατηγορίας ώστε να αποκατασταθεί το αναγκαίο επίπεδο του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως αυτό ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Facebook Comments