Πέντε φορείς του δημοσίου παρουσίασαν απόκλιση από τους στόχους που είχαν τεθεί στον προϋπολογισμό τους το 2013. Πρόκειται για το Πράσινο Ταμείο, το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γονέων, τον ΕΟΤ, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ( ΕΤΕΑΝ) και τον Ειδικό Λογαριασμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την επίτευξη των στόχων των φορέων της γενικής κυβέρνησης και των νομικών προσώπων με προϋπολογισμό άνω των 20 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία αν και όλοι αυτοί οι φορείς πρέπει να αποστέλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στοιχεία με τους στόχους και την πορεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους εντούτοις:

– Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν έχει υποβάλει στοχοθεσία για το 2013.

– Το ΚΕΕΛΠΝΟ υπέβαλε στοχοθεσία μόνο για το τελευταίο τρίμηνο του 2013.

Από τους υπόλοιπους φορείς οι δεκαεννέα βρίσκονται εντός στόχου το δωδεκάμηνο 2013. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους πέντε φορείς που παρουσιάζουν αποκλίσεις:

– Το Πράσινο Ταμείο και το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γονέων έχουν βελτιώσει την απόκλιση που παρουσίαζαν τα προηγούμενα τρίμηνα η οποία και κυμαίνεται σε ποσοστό μικρότερο του 5% σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί για το δωδεκάμηνο.

Όσον αφορά το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) η απόκλιση που παρουσιάζεται οφείλεται σε υπερεκτίμηση των αποδόσεων των τόκων των επενδεδυμένων κεφαλαίων καθώς και στη μη απόδοση από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης του συνόλου των εισφορών από συντάξεις που παρακρατήθηκαν.

– Η απόκλιση που παρουσιάζεται στο Πράσινο Ταμείο οφείλεται στο γεγονός ότι τα έσοδα εμφανίζονται μειωμένα το δωδεκάμηνο σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί, λόγω της νέας ρύθμισης για τη νομιμοποίηση-τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων, η οποία προβλέπει περισσότερες δόσεις και μειωμένα ποσά προστίμων.

– Ο ΕΟΤ και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης -ΕΤΕΑΝ- ΑΕ παρουσίασαν για πρώτη φορά απόκλιση στο τελευταίο τρίμηνο.

– Ο Ειδικός Λογαριασμός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο απόκλιση η οποία όμως περιορίστηκε σημαντικά σε σχέση με τις αποκλίσεις που είχε παρουσιάσει τα προηγούμενα τρίμηνα. Ωστόσο, όπως σημειώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στη σχετική ανακοίνωσή του, η συνολική απόκλιση οφείλεται στον ετεροχρονισμό των εισροών και εκροών των εκτελούμενων έργων, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί.

– H απόκλιση των εσόδων (κατά 146.783.008 ευρώ) του ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε σχέση με τους στόχους του δωδεκαμήνου οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ενώ είχαν προϋπολογιστεί εισπράξεις από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (λόγω καταπτώσεων δανείων) ποσού 150 εκατ. ευρώ για το έτος 2013, πραγματοποιήθηκε είσπραξη μόλις 0,8 εκατ. ευρώ. Η απόκλιση των εξόδων (κατά 51.715.081 ευρώ) σε σχέση με τους στόχους του δωδεκαμήνου οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του 2013 πληρώθηκαν καταπτώσεις δανείων συνολικού ποσού 101,8 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 150 εκατ. ευρώ.

– Η απόκλιση που παρουσιάζει ο ΕΟΤ οφείλεται αφενός στη μη είσπραξη των ποσών που προβλέφθηκαν από την ειδική χρηματοδότηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους 37,2 εκατ. ευρώ και αφετέρου στην εξόφληση επενδυτικών δαπανών ύψους 12,5 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι «για τα νομικά πρόσωπα που θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους στόχους θα πρέπει τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα να μεριμνήσουν για τις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις μείωσης των αποκλίσεων προκειμένου να εναρμονιστούν με την ευρύτερη προσπάθεια που λαμβάνει χώρα για την εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας».

Facebook Comments