Σήμερα συζητείται στο Euroworking Group το προτεινόμενο από την Ελλάδα σχέδιο ανάπτυξης της οικονομίας για την επόμενη επταετία (2021), όπως συγκροτήθηκε στις γενικές του κατευθύνσεις για να κατατεθεί στο Εurοgroup της 5ης Μαϊου. 
 
Το σχέδιο του οποίου τα συμπεράσματα παρουσιάζει το Capital.gr, αναγνωρίζει στην εισαγωγή του ότι η διόρθωση των εσωτερικών και εξωτερικών ανισορροπιών της οικονομίας τα τελευταία χρόνια είχαν τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος, συμπιέζοντας σε πρωτοφανή επίπεδα το οικογενειακό εισόδημα ενω οδήγησαν την ανεργία στα ύψη. Στρέφει την προσοχή της οικονομικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας θέτοντας το θέμα της ανάπτυξης ως το κεντρικό ζήτημα με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και την βιωσιμότητα του χρέους: «η δημοσιονομική προσαρμογή χωρίς προοπτικές ανάπτυξης οδηγεί σε διαρκή λιτότητα, μια επιλογή που δεν είναι ούτε επιθυμητή , ούτε βιώσιμη τόσο από οικονομικής όσο και από κοινωνικής άποψης». 
 
Το κείμενο που ακολουθεί είναι τα βασικά συμπεράσματα και ο επίλογος του σχεδίου: 
 
«…Με βάση την παραπάνω στρατηγική, θεωρούμε ότι η δομή της ελληνικής οικονομίας θα έχει αλλάξει ριζικά σε μία δεκαετία. Σημαντικό μέρος των πόρων θα διοχετευτεί κυρίως στις επενδύσεις παρά στην κατανάλωση, η απασχόληση θα έχει ενισχυθεί σημαντικά και ένα μεγάλο μέρος της εγχώριας παραγωγής θα εξάγεται, διασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως μια βιώσιμη σύγκλιση με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδας μπορούν να συνεισφέρουν στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας με δύο τρόπους, που έχουν ήδη συζητηθεί στο Eurogroup. 
 
Αρχικά, μέσω της συμμετοχής τους στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (Institution of Growth – IfG). Το IfG έχει τη μορφή ενός ταμείου – ομπρέλα που λειτουργεί αυστηρά με εμπορικά κριτήρια, χρηματοδοτώντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έργα υποδομής με ίδια κεφάλαια, δάνεια και άλλα συνήθη χρηματοπιστωτικά μέσα. Το επενδυτικό Ταμείο θα είναι εξαιρετικό ευέλικτο, επιτρέποντας τη συμμετοχή νέων εταίρων μετά την έναρξη των εργασιών, καθώς και την δημιουργία πρόσθετων υπο – ταμείων υπό την «ομπρέλα» του, εφόσον υπάρχει υψηλή ζήτηση για μεγάλα έργα σε άλλους υπο – τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. 
 
Δεύτερον, μέσω της παροχής τεχνικής στήριξης. Αδιαμφισβήτητα, η τεχνική βοήθεια θα παρασχεθεί μετά από σχετική αίτηση των ελληνικών αρχών. Στόχος της θα είναι η μεταφορά υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης, ενώ οι συστάσεις της θα πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις πολιτικές του οικονομικού προγράμματος προσαρμογής. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την πετυχημένη παροχή τεχνικής στήριξης είναι η ενεργή συμμετοχή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και Ελλήνων ειδικών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των συστάσεων πολιτικής».

Facebook Comments