Απώλειες κατέγραψαν οι περισσότεροι τομείς δραστηριότητας, εν μέσω ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, όπως προκύπτει από τους πρώτους ισολογισμούς των επιχειρήσεων για τη χρήση 2013 που έχει στη διάθεσή της η ICAP Group.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία βασίζονται στο πρώτο δείγμα εταιρειών που δημοσίευσαν ισολογισμό χρήσης 2013 μέχρι και την 11η Απριλίου 2014 και ταυτόχρονα είχαν και ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης.

Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως όλων των επιχειρήσεων του δείγματος, προκύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων τομέων δραστηριότητας, ωστόσο κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισσότεροι τομείς κατέγραψαν απώλειες.

Κερδοφόρος μόνο ο κλάδος εμπορίου

Ο συνολικός κύκλος εργασιών ήταν και πάλι αισθητά μειωμένος, το τελικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, οι δε ζημίες διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και το 2013. Βάσει των πρώτων διαθέσιμων ισολογισμών, από τους επιμέρους τομείς ο μόνος τομέας που εμφάνισε θετικό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρου) για την τελευταία χρήση ήταν το εμπόριο. Όμως, το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως σε μία μεγάλη επιχείρηση με υψηλή κερδοφορία, η οποία και επηρέασε το συνολικό τομεακό αποτέλεσμα.

Πιο αναλυτικά, προκύπτει σημαντική μείωση των συνολικών πωλήσεων, κατά 6,3%, οι οποίες και διαμορφώθηκαν σε 48,25 δισ. ευρώ περίπου το 2013. Ωστόσο, η αδυναμία περαιτέρω περιορισμού του κόστους πωλήσεων οδήγησε σε πτώση των αντίστοιχων μικτών κερδών με πολύ εντονότερο ρυθμό (-12,9%). Η μεταβολή αυτή ήταν καθοριστική και οδήγησε σε συρρίκνωση του λειτουργικού αποτελέσματος (-69,4%), ενώ ακόμη και η δραστική περικοπή των μη λειτουργικών εξόδων δεν στάθηκε ικανή να ανατρέψει την εικόνα.

Συνέπεια των παραπάνω μεταβολών ήταν η καταγραφή ζημιών ύψους 684,72 εκατ. ευρώ το 2013, βελτιωμένων ωστόσο κατά 5,2% έναντι του προηγουμένου έτους. Τέλος, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 35,8% το τελευταίο έτος.

Σχετικά με τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, αρνητικός παραμένει ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (-2,11% το 2013), ενώ σημειώθηκε και μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους (σε 15,87% το 2013 από 17,06% το 2012).

Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, οι 659 (ποσοστό 54,5%) ήταν κερδοφόρες το 2013, με συνολικά κέρδη προ φόρου 2,12 δισ. ευρώ. Το τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο, καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες (2,81 δισ. ευρώ) των ζημιογόνων εταιρειών.

Σύμφωνα με την ICAP, οι πέντε κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εταιρείες κατά το 2013 ήταν οι εξής:

– FOLLI – FOLLIE  Α.Ε. (κέρδη 459,60 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,3 εκατ. πέρυσι)
– COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (κέρδη 431,4 εκατ. ευρώ, έναντι 461,2 εκατ. πέρυσι)
– Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝ. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (κέρδη 190,7 εκατ. ευρώ, έναντι 644,4 εκατ. πέρυσι)
– JUMBO Α.Ε. (κέρδη 93,2 εκατ. ευρώ, έναντι 97 εκατ. ευρώ πέρυσι)
– ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (κέρδη 83,61εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 12,62 εκατ.  πέρυσι)

Facebook Comments