Μείωση κατά 2,2% σημείωσε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2014, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2013, ενώ σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2014 σημείωσε αύξηση κατά 0,1%.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Δείκτης Όγκου, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2014, σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2013, σημείωσε αύξηση κατά 0,6%, ενώ σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2014 σημείωσε αύξηση κατά 4,0%.

Σημειώνεται πως σκοπός της αναθεώρησης είναι η προσαρμογή του δείκτη στα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία της διάρθρωσης του λιανικού εμπορίου. Στην έρευνα για την κατάρτιση των δεικτών περιλαμβάνονται 41.820 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, με ετήσιο κύκλο εργασιών το έτος 2010 ίσο ή μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ, από τις οποίες επελέγη και ερευνάται αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.626 επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα.

Facebook Comments