Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες και εργαζόμενους, την κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων (σε ποσοστό 50% για το 2014 και 100% για το 2015) τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τους «έμμεσους εργοδότες» και άλλες αλλαγές που επήλθαν στα εργασιακά με τον πρόσφατο πολυνόμο κοινοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία η γενική διευθύντρια του υπουργείου Εργασίας με δύο σχετικές εγκυκλίους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο, από 1η Ιουλίου:

1.    Καταργείται η εργοδοτική εισφορά 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ)
2.    Καταργείται η εργατική εισφορά 1% επίσης υπέρ του ΔΛΟΕΜ
3.  Καταργείται η ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών  (την πληρώνει ο εργοδότης)
4.     Μειώνεται η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). Ο συντελεστής μειώνεται από 0,81% σε 0,46%, ως εξής:

    Η εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ) διαμορφώνεται σε 0,24%
    Η εργοδοτική εισφορά υπέρ του ειδικού κοινού λογαριασμού ανεργίας (ΕΚΛΑ) διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,12% και
    Η εργατική εισφορά υπέρ του ΕΚΛΑ διαμορφώνεται στο 0,1%

5.     Η ασφαλιστική εισφορά εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθενείας και μητρότητας σε χρήμα από 0,8% διαμορφώνεται στο 0,25%.

Όπως αναφέρεται και στη σχετική εγκύκλιο, η κατάργηση ή η μείωση των παραπάνω εισφορών, οδηγεί τελικώς και σε κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων. Για το 2014, θα καταβληθούν το 50% των επιδομάτων.

Τέλος, όσον στους έμμεσους εργοδότες διευκρινίζεται ότι «η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται όταν ο απασχολούμενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόμων, με εξαίρεση τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους που απασχολούνται σε έργα αρχικού προϋπολογισμού 10.000.000,00 € και άνω, τα οποία χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και διεξάγονται μετά από παραχώρηση ή εργολαβία για λογαριασμό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία».

Facebook Comments