Δέκα τροποποιήσεις στις διατάξεις του νόμου 4472/2017 για τα ειδικά μισθολόγια των μελών του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και των ΤΕΙ και των μουσικών επήλθαν με τους νόμους 4490/2017 και 4494/2017. Οι αλλαγές αυτές, οι οποίες ισχύουν αναδρομικά από την 1η-1-2017, μαζί με το σύνολο των διατάξεων των νέων ειδικών μισθολογίων περιγράφονται αναλυτικά σε διευκρινιστική εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη, η οποία απεστάλη στις 28 Δεκεμβρίου 2017 προς όλες τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Οι αλλαγές

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο, με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου δέκατου του ν. 4490/2017 και των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 31 του ν. 4494/2017 επέρχονται, αναδρομικά από την 1η-1-2017, οι ακόλουθες τροποποιήσεις στις διατάξεις του νόμου 4472/2017 για τα νέα ειδικά μισθολόγια:

1 Ορίζεται ότι μόνο για τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), καθώς και τα μέλη Ε.Π. των ΑΤΕΙ (από 1ης-1-2017 και εντεύθεν) αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη ο χρόνος διδακτικού ή ερευνητικού έργου που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών (του συγκεκριμένου Τμήματος ή της Σχολής στην οποία προσφέρθηκε το εν λόγω έργο που αυτά παρέχουν) αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Πανεπιστημίων και των ΑΤΕΙ της ημεδαπής. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να συμπίπτει με ήδη αναγνωρισθέντα χρόνο δημόσιας υπηρεσίας στην ημεδαπή.

Ειδικότερα, ο εν λόγω χρόνος διδακτικού ή ερευνητικού έργου για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και των ΑΣΕΙ, καθώς και των μελών Ε.Π. των ΑΤΕΙ πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των αρμόδιων φορέων (αρμοδίως μεταφρασμένα), που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν και το έργο που παρείχαν (διδακτικό ή ερευνητικό), εάν το έργο παρεσχέθη με πλήρη (full time) ή μερική (part time) απασχόληση, καθώς και η ακριβής διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

Σε περίπτωση που το ως άνω έργο παρεσχέθη με μερική απασχόληση, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος όσος προκύπτει από την αναγωγή τού εν λόγω χρόνου σε χρόνο πλήρης απασχόλησης, με βάση το εκάστοτε ισχύον πλήρες (εβδομαδιαίο) υποχρεωτικό ωράριο απασχόλησης για τους παρέχοντες την ίδια ή συναφή εργασία στα ανωτέρω Ιδρύματα με πλήρη απασχόληση.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα από τους αιτούντες την ανωτέρω αναγνώριση και βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ σχετικά με την ακαδημαϊκή ισοτιμία των τίτλων σπουδών που απονέμουν τα ως άνω πανεπιστημιακά ιδρύματα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

2 O μηνιαίος βασικός μισθός του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ ΕΔΙΠ και ΤΕ ΕΔΙΠ: 55%

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΠΕ ΕΔΙΠ και ΤΕ ΕΔΙΠ: 56%

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΠΕ ΕΔΙΠ και ΤΕ ΕΔΙΠ: 59%

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ ΕΔΙΠ και ΤΕ ΕΔΙΠ: 62%

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των Πανεπιστημίων διατηρείται στο ύψος που είχε διαμορφωθεί με την παρ. 6 του άρθρου 130 του ν. 4472/2017.

3 Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), καθώς και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) διαμορφώνεται σε ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του καθηγητή Πανεπιστημίου.

4 Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) διαμορφώνεται σε ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του καθηγητή Πανεπιστημίου.

5 Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 50%

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 51%

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 52%

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 54%.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) κλάδου Ι ΠΕ των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) διατηρείται στο ύψος που είχε διαμορφωθεί με την παρ. 9 του άρθρου 130 του ν. 4472/2017.

6 Τροποποιείται το ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων. Αναλυτικότερα, τα μέλη ΕΕΠ των Πανεπιστημίων που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα λαμβάνουν τριακόσια (300) ευρώ. Τα μέλη ΕΕΠ των Πανεπιστημίων που κατέχουν μόνο μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Τα μέλη ΕΕΠ των Πανεπιστημίων που δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Τα μέλη ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα λαμβάνουν εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Τα μέλη ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων που κατέχουν μόνο μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν εκατόν είκοσι (120) ευρώ. Τα μέλη ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων που δεν κατέχουν ούτε διδακτορικό και ούτε μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν πενήντα (50) ευρώ.

7 Τροποποιείται το ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας για τα μέλη ΕΕΔΙΠ των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ). Αναλυτικότερα, τα μέλη ΕΕΔΙΠ των ΑΣΕΙ που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα λαμβάνουν εκατόν είκοσι (120) ευρώ. Τα μέλη ΕΕΔΙΠ των ΑΣΕΙ που κατέχουν μόνο μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν ογδόντα (80) ευρώ. Τα μέλη ΕΕΔΙΠ των ΑΣΕΙ που δεν κατέχουν ούτε διδακτορικό και ούτε μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν πενήντα (50) ευρώ.

8 Τα έξοδα παράστασης που καταβάλλονται στους κοσμήτορες και τους διευθυντές Τομέων των ΑΣΕΙ καθώς και στους προέδρους, αναπληρωτές προέδρους, διευθυντές Σχολών ή προϊσταμένους Τμημάτων των ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΕΝ και ΑΕΑ ορίζονται ως εξής:

* Πρόεδρος: 250 ευρώ.

* Αναπληρωτής πρόεδρος: 210 ευρώ.

* Κοσμήτορας ΑΣΕΙ: 210 ευρώ.

* Διευθυντής Σχολής: 210 ευρώ.

* Διευθυντής Τομέα ΑΣΕΙ: 140 ευρώ.

* Προϊστάμενος Τμήματος: 100 ευρώ.

9 Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου 131, καθώς και των αμοιβών που αναφέρονται στο άρθρο 23 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) και στο άρθρο 13 του ν. 3187/2003 (Α’ 233) [π.χ. αμοιβές μελών ΔΕΠ και Ε.Π. από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ, αμοιβές μελών ΔΕΠ των ΑΣΕΙ από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, αποζημίωση εφημεριών κ.λπ.], δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του νέου ειδικού μισθολογίου και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

10 Τροποποιείται το επίδομα μουσικής και οργάνου, μετονομάζεται σε επίδομα οργάνου και ορίζεται ως εξής:

* Αρχιμουσικός – Εξάρχων: 480 ευρώ.

* Κορυφαίος Α’: 460 ευρώ

* Κορυφαίος Β’: 440 ευρώ

* Μουσικός: 390 ευρώ.

Facebook Comments