Έως τις 20 Απριλίου, θα πρέπει οκτώ υπουργεία να ενημερώσουν το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την πορεία υλοποίησης καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών και φορέων τους, σύμφωνα με εγκύκλιο.

Έτσι, τα υπουργεία Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας, Περιβάλλοντος, Παιδείας, Τουρισμού και Μακεδονίας-Θράκης θα πρέπει να αποστείλουν συγκεκριμένα στοιχεία για τον εντοπισμό τυχόν καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των διαδικασιών (όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, στην ολοκλήρωση της διενεργούμενης εκκαθάρισης και των διαδικασιών τακτοποίησης του προσωπικού, στην αξιοποίηση των ιδιόκτητων κτιρίων και τη λήξη των μισθώσεων των μη ιδιόκτητων, στη διασφάλιση, μεταφορά και αξιοποίηση του κάθε είδους εξοπλισμού κλπ), που ξεκίνησαν τον περασμένο Ιανουάριο, με τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την κατάργηση οκτώ φορέων και 197 νομικών προσώπων του δημοσίου.

Όπως επισημαίνεται και στην εγκύκλιο, τα παραπάνω αποτελούν δεσμεύσεις της κυβέρνησης, καθώς μεταξύ άλλων μεταρρυθμιστικών μέτρων που προωθεί στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, προωθεί και την ορθολογική αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα στην κατεύθυνση του περιορισμού του εύρους του κράτους.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ζητά όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό, την κτιριακή υποδομή, τον εξοπλισμό, τις δαπάνες κλπ. Σημειώνεται, τέλος, ότι καθώς η παρακολούθηση καταργήσεων- συγχωνεύσεων είναι μία συνεχής δυναμική διαδικασία, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη ορισμού αρμοδίων σε κάθε υπουργείο οι οποίοι, έχοντας συντονιστικό ρόλο στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, θα επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε κάθε περίπτωση που τίθεται θέμα επικαιροποίησης των σχετικών στοιχείων.

Facebook Comments