Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τροποποίηση της ισχύουσας λογιστικής νομοθεσίας, με στόχο να βελτιωθεί η διαφάνεια των δραστηριοτήτων ορισμένων μεγάλων επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές, τους κινδύνους και τα αποτελέσματα όσον αφορά περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν τους εργαζομένους, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, και την πολυμορφία στα διοικητικά συμβούλια.

Ο αρμόδιος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε τα εξής: «Σήμερα προτείνουμε μια σημαντική νομοθεσία για τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς.»

» Πρόκειται για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι χρήσιμες για τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και την κοινωνία γενικότερα και τις οποίες αναζητά επιμόνως η επενδυτική κοινότητα.»

» Οι επιχειρήσεις που δημοσιεύουν ήδη πληροφορίες για τις οικονομικές και μη οικονομικές επιδόσεις τους λαμβάνουν αποφάσεις βάσει μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής.

» Έχουν χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, προσελκύουν και διατηρούν προσωπικό με πολλά προσόντα και, γενικότερα, είναι πιο επιτυχημένες. Αυτό είναι σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

» Οι ορθές πρακτικές πρέπει να αποτελούν τον κανόνα. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 500 εργαζομένους, καθώς το κόστος που συνεπάγεται η υποχρέωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα οφέλη».

Βάσει της πρότασης, μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 500 υπαλλήλους θα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, στις ετήσιες εκθέσεις τους, σημαντικές πληροφορίες σχετικές με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Έτσι θα διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου.

Θα δίδονται περιεκτικές πληροφορίες αναγκαίες για την κατανόηση της εξέλιξης μιας επιχείρησης, των επιδόσεων ή της θέσης της, οι οποίες είναι προτιμότερες από μια πλήρη και λεπτομερή έκθεση «βιωσιμότητας».

Οι επιχειρήσεις δεν θα είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν εκθέσεις για έναν συγκεκριμένο τομέα, εφόσον θεωρούν ότι αυτός δεν τους αφορά, αλλά θα πρέπει να εξηγούν τον λόγο γι αυτό.

Επιπλέον, σε περίπτωση ομίλου επιχειρήσεων, οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται από τον όμιλο και όχι από κάθε επιμέρους επιχείρηση χωριστά.

Facebook Comments