Σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων της πέτυχε η Αγροτική Ασφαλιστική η οποία παρουσίασε κέρδη προ φόρων για το 2012, ύψους €31,9 εκ. έναντι ζημιών €265,9 εκ. προ φόρων της χρήσης 2011. Υπενθυμίζεται ότι η ζημία κατά την χρήση του 2011 οφείλεται στις σημαντικές απομειώσεις του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας, συνολικού ύψους €310 εκ. λόγω κυρίως της εθελοντικής της συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI).

Όπως είναι γνωστό, για την κάλυψη των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων που δημιουργήθηκαν εξαιτίας του PSI, ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, η Τράπεζα Πειραιώς, υλοποιώντας την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.9.2012, προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με το ποσό των €172 εκ., στις 8.3.2013.

Τα μετά φόρων κέρδη της Εταιρείας για το 2012 ανήλθαν στο ύψος των €26,5 εκ. έναντι ζημιών €235 εκ. την περυσινή χρήση.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας για το 2012 ανήλθε στο ύψος των €150,6 εκ. έναντι €187,7 εκ. του 2011, μειωμένη κατά 19,8 %. Η μείωση της παραγωγής προήλθε κυρίως από τη συγκυρία του μικροοικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και από εξορθολογισμό στην πολιτική της Εταιρίας, στον Κλάδο Αυτοκινήτων

Το σύνολο των αποζημιώσεων ανήλθε για την αναφερόμενη περίοδο στο ύψος των €122,8 εκ. έναντι €159,5 εκ. κατά το 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 23 %.

Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 27,9% σε σχέση με το 2011 και ανήλθαν στο ύψος των €32,5 εκ. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού κατά το 2012 μειώθηκαν σε ποσοστό 20%.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου αντίστοιχα διαμορφώθηκαν σε κέρδη προ φόρων ύψους €31,9 εκ. ενώ τα μετά από φόρους σε κέρδη διαμορφώθηκαν σε €26,5 εκ.

Ως ανακεφαλαιοποιημένη και απολύτως υγιής και κερδοφόρα Εταιρία, η ΑΤΕ Ασφαλιστική, προτίθεται να παίξει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις που προδιαγράφονται στην ασφαλιστική, αγορά η οποία αναδιαμορφώνεται. Η αναδιαμόρφωση αυτή δημιουργεί νέες ανάγκες και απαιτήσεις στους ασφαλιζόμενους τις οποίες η Εταιρία είναι έτοιμη να καλύψει, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση του θεσμού της ασφάλισης, παρέχοντας στους συνεργάτες σταθερές και σύγχρονες υπηρεσίες και στους ασφαλισμένους ολοκληρωμένη και αξιόπιστη προστασία.

Facebook Comments