Με ανανεωμένη την υποστήριξη των τραπεζών που κατέχουν ποσοστό άνω του 45% του μετοχικού της κεφαλαίου συνεχίζει εφέτος τις δραστηριότητές της η εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών βιομηχανική και εμπορική εταιρεία πληροφορικής και επικοινωνιών Altec Συμμετοχών, η οποία το 2012 εμφάνισε υψηλές ζημιές, κυρίως λόγω απομείωσης της αξίας στοιχείων του ενεργητικού της.

Η επιχείρηση ευελπιστεί ότι η βελτίωση του οικονομικού και του επιχειρηματικού κλίματος, σε συνδυασμό με την προώθηση των ηλεκτρονικών εφαρμογών σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, θα οδηγήσουν, σταδιακά, σε εκ νέου διεύρυνση των εργασιών και σε επίτευξη θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της.

Ειδικότερα, αναμένει ότι θα τονωθεί η ζήτηση για τα προϊόντα τυποποιημένου εμπορικού λογισμικού που παράγει και διαθέτει, καθώς το 2012 διατήρησε τα σημαντικά μερίδια που κατέχει στην επί μέρους αγορά, ενώ αυξημένη αναμένει ότι θα είναι ενδεχομένως και η δραστηριότητα στην αγορά των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς το ελληνικό Δημόσιο επισπεύδει τις προσπάθειές του να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του και επεκτείνει τη χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών σε ολόκληρη την οικονομία, μέσω των ηλεκτρονικών τιμολογίων, νέων ταμειακών συστημάτων και άλλων, συναφών μέτρων.

Παρ όλο που τα χρηματοοικονομικά της προβλήματα παραμένουν σοβαρά, η Altec Συμμετοχών έχει την πεποίθηση ότι «έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη των μετόχων της», οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό ταυτίζονται με τους σημαντικότερους πιστωτές της. Λόγω της αδυναμίας της να ανταποκριθεί το 2012 σε ληξιπρόθεσμες δόσεις και μέρος των δεδουλευμένων τόκων ομολογιακών δανείων της, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής PricewaterhouseCoopers επισήμανε στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ότι προκύπτουν συνθήκες αβεβαιότητας για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών της, αφού αναγκαστικά ένα μεγάλο μέρος των μακροπόθεσμων υποχρεώσεών της ταξινομήθηκαν αναγκαστικά ως βραχυπρόθεσμες και το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της τις υπερβαίνει κατά το ποσό των 69 εκατ. ευρώ. Εκτός αυτού, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στα τέλη του 2012 ήταν αρνητικά.

Ωστόσο, στις 28 Μαρτίου 2013 η εταιρεία κατέληξε σε συμφωνία και υπέγραψε σύμβαση με τους πιστωτές της, βάσει της οποίας μετατέθηκε για τον Ιανουάριο του 2014 η πληρωμή δανειακών της υποχρεώσεων συνολικού ποσού 43,35 εκατ. ευρώ.

Σε ενοποιημένη βάση η Altec Συμμετοχών το 2012 κατέγραψε πωλήσεις 25,36 εκατ. ευρώ έναντι 25,59 εκατ. ευρώ το 2011, οριακά μειωμένες, οι οποίες προήλθαν κατά 34,8% από την πώληση τυποποιημένου λογισμικού, κατά 56,9% από την παροχή υπηρεσιών και έργων ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και κατά το υπόλοιπο 8,3% από λοιπές δραστηριότητες. Επίσης, κατέγραψε μεικτά κέρδη 11,98 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 13,40 εκατ. ευρώ το 2011 και καθαρές ζημιές μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας 28,33 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων καθαρών ζημιών 8,40 εκατ. ευρώ το 2011, καθώς τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με ζημιές 22,76 εκατ. ευρώ από την απομείωση στοιχείων του ενεργητικού της και, κυρίως, εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων ύψους 16,61 εκατ. ευρώ και αποθεμάτων 3,86 εκατ. ευρώ.

Οι απασχολούμενοι στην εταιρεία, κυριότεροι μέτοχοι της οποίας στις 31.12.2012 ήταν ο Αθ. Αθανασούλης με 18,2% και οι τράπεζες Eurobank με 13,2%, Εθνική Τράπεζα με 12,4%, Πειραιώς με 10,7% άμεσα και 4,3% έμμεσα και Emporiki με 6,6%, ήταν 373 το περασμένο έτος έναντι 383 το 2011 (-2,6%).

Facebook Comments