Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014 ποσού 0,70 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος ποσοστού 10% βάσει του Ν. 4172/2013, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους 0,63 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση της Aegean Airlines.

Από τις 14.05.2015 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων στις 15.05.2015 (record date). Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 20.05.2015 από τη Eurobank Ergasias

Facebook Comments