Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς η ΑΜΚ ύψους 7,335 δισ. ευρώ. Το 10% των ιδιωτικών κεφαλαίων που απαιτούνται προκειμένου η τράπεζα να παραμείνει ιδιωτική έχει υπερκαλυφθεί, καθώς η τράπεζα έχει συγκεντρώσει 570 εκατ. ευρώ και στόχος είναι να καλυφθούν και τα υπόλοιπα, μέχρι τα 733 εκατ. ευρώ, ώστε να μην εκδοθούν CoCos.

«Αίσθηση μου είναι ότι θα καλυφθεί το σύνολο του ποσού, θα πετύχουμε και αυτό τον στόχο», τόνισε ο πρόεδρος του ομίλου Μιχάλης Σάλλας και επισήμανε ότι η επίτευξη της θετικής καθαρής θέσης, κατόπιν των κινήσεων στις οποίες προέβη η Τράπεζα Πειραιώς ωφελούν το ελληνικό Δημόσιο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατά 3 δισ. ευρώ και σήμερα η τράπεζα διαθέτει καθαρή θέση 800 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Σάλλας τόνισε ότι, η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που παραμένει ιδιωτική και τοποθέτησε την ολοκλήρωση της διαδικασίας Αύξησης λίγο μετά τα τέλη Μαΐου.

Όπως είπε, η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου αναμένεται γύρω στις 20 Μαΐου ενώ  μετά θα ακολουθήσει περίοδος περίπου δύο εβδομάδων για την διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων.

Συνεπώς, όπως  πρόσθεσε ο ίδιος, το ελληνικό Δημόσιο έχει κερδίσει από τις ενέργειες της Τράπεζας Πειραιώς 3 δισ. ευρώ. «Ο επενδυτής πρέπει να ξέρει ότι, αγοράζει σε μια τράπεζα με καθαρή θετική θέση», σημείωσε ο κ. Σάλλας.

Τέλος, ο κ. Σάλλας κάλεσε τους μετόχους να εγκρίνουν ψήφισμα βάση του οποίου εξουσιοδοτείται το διοικητικό συμβούλιο με στόχο η τράπεζα να μην χρηματοδοτεί καμία επιχειρηματική μονάδα που δεν θα τηρεί και δεν θα σέβεται τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας και δεν θα θίγει εργασιακά δικαιώματα και κεκτημένα.

Το χρονοδιάγραμμα

Οσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης Κεφαλαίου, περίπου στις 20 Μαϊου αναμένεται η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου και χρειάζονται δυο εβδομάδες για τη διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων συμμετοχής. Ως εκ τούτου, όπως τόνισε ο κ. Σάλλας η αύξηση θα υπερβεί χρονικά το τέλος Μαϊου.

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:


1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split) και συνακόλουθη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/1920 προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο ιοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
2. Δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/20, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής χωρίς αλλαγή του αριθμού των κοινών μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού της Τράπεζας.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με έκδοση νέων κοινών μετοχών για άντληση κεφαλαίων ως εξής:

Α) μέχρι ποσού 7.335.000.000 ευρώ για κάλυψη κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο θα καλυφθεί (α) σε μετρητά (i) από επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων μέχρι ποσού 400.000.000 ευρώ, (ii) με παροχή δικαιώματος προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής στους παλαιούς μετόχους και (iii) με διάθεση των αδιάθετων μετοχών από το ιοικητικό Συμβούλιο κατ’ άρθρο 13 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920, καθώς και (β) με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το ποσό που δεν θα καλυφθεί κατά τα παραπάνω σε μετρητά, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και την ΠΥΣ 38/9-11-12,

Β) μέχρι ποσού 570.000.000 ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού της υπό ειδική εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, και

Γ) μέχρι ποσού 524.000.000 ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού των υποκαταστημάτων Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο ιοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας

Facebook Comments