Την πρόοδο των κρατών μελών στην πάταξη της φοροδιαφυγής θα παρακολουθεί η «πλατφόρμα για τη χρηστή διακυβέρνηση στο φορολογικό τομέα» που εγκαινίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πλατφόρμα για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα εντάσσεται στο σχέδιο δράσης για πάταξη της φοροδιαφυγής που παρουσίασε η Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2012. Η Επιτροπή προσδοκά ότι μέσω αυτής της πλατφόρμας θα διευκολυνθεί ο διάλογος και η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των κρατών-μελών σε θέματα φορολογίας και θα συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό τους για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Όπως δήλωσε ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα φορολογίας, Άλγκιρντας Σέμετα, «οι προσπάθειες για την πάταξη της φοροδιαφυγής είναι ταυτόχρονα και προσπάθειες για την προστασία της ισότιμης μεταχείρισης στο πλαίσιο των φορολογικών συστημάτων, της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών και της αλληλεγγύης των κρατών μελών. Η πλατφόρμα που εγκαινιάζεται σήμερα θα κρατά τα κράτη-μέλη σε εγρήγορση και θα εξασφαλίσει αποτελέσματα ανάλογα των προσδοκιών όσον αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής».

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πλατφόρμα για τη χρηστή διακυβέρνηση στο φορολογικό τομέα, θα παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την εξάλειψη των φορολογικών παραδείσων (με τη χρήση κοινών κριτηρίων τα κράτη μέλη καλούνται να προσδιορίσουν τους φορολογικούς παραδείσους και να τους θέσουν σε εθνικές μαύρες λίστες) και την εξουδετέρωση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, δηλαδή των δυνατοτήτων που εκμεταλλεύονται οι επιχειρήσεις για να αποφεύγουν την καταβολή του φόρου που τους αναλογεί.

Όπως σημειώνει η Επιτροπή, ένας τρόπος εξουδετέρωσης του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού είναι η ενίσχυση των διατάξεων για την πάταξη των καταχρήσεων στις διμερείς φορολογικές συμβάσεις της ΕΕ, στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ περί εταιρειών.

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ευρύτατο φάσμα ενδιαφερόμενων μερών (εθνικές φορολογικές αρχές, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιχειρήσεις, πανεπιστημιακοί φορείς, ΜΚΟ και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς). Ειδικότερα, θα απαρτίζεται από περίπου 45 μέλη: έναν εκπρόσωπο υψηλού επιπέδου από τη φορολογική αρχή κάθε κράτους μέλους και, κατά μέγιστο, δεκαπέντε εκπροσώπους μη κυβερνητικών φορέων. Οι εκπρόσωποι μη κυβερνητικών φορέων θα διορίζονται από την Επιτροπή, βάσει ανοικτής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα.

Στους φορείς αυτούς θα ανατεθεί τριετής εντολή, ανανεώσιμη κατόπιν περαιτέρω επιτυχούς υποβολής αίτησης.

Η πρώτη συνεδρίαση της πλατφόρμας έχει προγραμματιστεί προσωρινά για τις 10 Ιουνίου 2013.

Facebook Comments