Στο 3% – 3,50% ορίστηκε το εύρος απόδοσης για τη δημόσια προσφορά που θα πραγματοποιήσεις από τις 7 Μαΐου έως τις 9 Μαΐου για τις ομολογίες της η Coral.

Σημειώνεται ότι η δημόσια προφορά αφορά στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου που έχει αποφασίσει η εταιρεία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση, η από 23.04.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η από 10.01.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μεταξύ άλλων, αποφάσισαν:

(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την εταιρεία (“ΚΟΔ”), συνολικού ποσού έως €90.000.000, διάρκειας 5 ετών, διαιρούμενου σε έως 90.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000, καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του Ν.3156/2003,

(β) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (“Η.ΒΙ.Π.”), θα καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €70.000.000, θα ματαιωθεί η Έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών ατόκως.

Facebook Comments