Τη διανομή μερίσματος και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Μυτιληναίος που θα λάβει χώρα στις 7 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

-Επικύρωση εκλογής συμβούλου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος – Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών του.

-Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

-Εκλογή μέλους Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

-Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

-Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών και των υπογραφόντων τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

-Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

-Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

-Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

-Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από ανάλωση “κερδών εις νέον” για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αρχικής ισχύος 13,8MW.

Facebook Comments