Η ΕΧΑΕ αυξάνει κατά 106 εκατ. ευρώ το μετοχικό της κεφαλαίο και συμψηφίζει ζημιές ύψους 96 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 106 εκατ. ευρώ χθες στην α΄ επαναληπτική της συνέλευση.

Η αύξηση θα διενεργηθεί μέσω αφορολόγητων αποθεματικών ύψους 55.702.157,60 ευρώ και μέσω αποθεματικών τα οποία έχουν προκύψει από από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 50.379.637,11 ευρώ , με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά από 0,56 ευρώ σε 2,18282586371067 ευρώ και την αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά 94.315.453,37 ευρώ , με διαγραφή ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής 2,18282586371067 σε 0,74 ευρώ και την αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 48.372.736,62 ευρώ.
Η συνέλευση επικύρωσε την εκλογή της κας Πόλας Χατζησωτηρίου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Πέτρου Χριστοδούλου.

Facebook Comments