Πρόστιμο ύψους 4,3 εκατ. ευρώ στην «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρία» (ΔΕΣΦΑ) επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κρίνοντας ότι η εταιρεία «καταχράστηκε τη μονοπωλιακή της θέση» με την άρνησή της να εξασφαλίσει την πρόσβαση στο δίκτυο και χρήση των εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα από την «Αλουμίνιον».

Ειδικότερα, η εν λόγω «άρνηση πρόσβασης στις συγκεκριμένες διευκολύνσεις/υποδομές» που έλαβε χώρα στο διάστημα από τον Νοέμβριο του 2009 μέχρι και το Μάιο του 2010 κρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι συνιστά «σοβαρή παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού και ότι είχε επιζήμιες επιπτώσεις στην ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς προμήθειας φυσικού αερίου (αγορά επόμενης οικονομικής βαθμίδας), διότι απέκλεισε τη δυνατότητα της καταγγέλλουσας, ως επιλέγοντος πελάτη, να προμηθευτεί φυσικό αέριο από άλλον προμηθευτή, πλην της Δημόσιας Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΠΑ), μητρικής εταιρίας του ΔΕΣΦΑ, είτε για δική της χρήση (της Αλουμίνιον), είτε για μεταπώληση σε άλλους επιλέγοντες πελάτες».

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή με ομόφωνη απόφασή της επέβαλε πρόστιμο ύψους 4.299.163,99 ευρώ στον ΔΕΣΦΑ για παράβαση των άρθρων 2 του Ν. 703/1977, όπως ίσχυε και 102 ΣΛΕΕ, διατάζοντάς τον παράλληλα να παραλείπει στο μέλλον τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.

Ακόμη, προειδοποίησε τον ΔΕΣΦΑ ότι σε περίπτωση επανάληψης των εν λόγω παραβάσεων, θα του επιβληθεί ποινή ύψους 10.000 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσής του.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού με προηγούμενη ομόφωνη απόφασή της είχε αποδεχθεί την ανάληψη δεσμεύσεων από μέρους της μητρικής του ΔΕΣΦΑ εταιρείας ΔΕΠΑ, «για παύση πιθανολογούμενων παραβάσεων στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου και στην αγορά δευτερογενούς πρόσβασης στο δίκτυο, προκειμένου να διασφαλιστεί, ιδίως, ο διαχωρισμός της προμήθειας από τη μεταφορά φυσικού αερίου, η παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας στην αγορά και η αυξημένη ευελιξία των πελατών ως προς τη διαχείριση των συμβάσεών τους με τη ΔΕΠΑ, η σταδιακή μείωση δυναμικότητας που δεσμεύει η ΔΕΠΑ στα σημεία εισόδου του δικτύου και η αποτελεσματικότερη έτσι πρόσβαση των ανταγωνιστών στην αγορά».

Facebook Comments