Τα νέα δεδομένα που θα ισχύσουν στην αύξηση κεφαλαίου των τραπεζών, καθώς και οι νέοι όροι που πρόκειται να υιοθετηθούν, όπως είναι τα warrants, υποχρεώνουν το ΧΑ να προχωρήσει σε αλλαγές του κανονισμού λειτουργίας του. Μόλις την Πέμπτη το βράδυ το ΔΣ του ΧΑ αποφάσισε να εισηγηθεί πέντε αλλαγές που προσαρμόζουν το ΧΑ στο πνεύμα της εποχής και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλείται να εγκρίνει άμεσα.

1. Αλλαγές στην αγορά λόγω warrants: Δημιουργία αγοράς για τα warrants σε συμμόρφωση με τον νόμο που λέει ότι τα συγκεκριμένα «δικαιώματα» πρέπει να διαπραγματεύονται στο ΧΑ.
2. Τροποποίηση αλγορίθμου κλεισίματος: Οταν μία μετοχή δεν κάνει στο auction μία σημαντική πράξη συγκριτικά με την κεφαλαιοποίησή της, τότε η τιμή κλεισίματος θα πηγαίνει πιο «πίσω». Δηλαδή αν η μετοχή δεν έχει κάνει συγκεκριμένη αξία συναλλαγών, δεν θα αλλάζει η τιμή κλεισίματός της.
3. Ποσοστό που πρέπει να έχει κάποιος μέτοχος για να αφαιρείται από τη διασπορά: Με βάση το τρέχον πλαίσιο είναι στο 2%, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη είναι 5%. Αυτό που τώρα προτείνεται με ευκαιρία και την Coca Cola (της οποίας η διασπορά θα μετράται στο Λονδίνο, οπότε πρέπει και το ΧΑ να κινηθεί αναλόγως) είναι το ποσοστό να πάει στο 5%.
4. Μειώνεται ο αριθμός φυσικών & νομικών προσώπων για εισαγωγή: Ο τρέχον κανονισμός απαιτούσε 2.000 πρόσωπα να κατέχουν μετοχές μίας εταιρείας κατά την εισαγωγή της στο ΧΑ και τώρα θα μειωθεί στα 300. Πολλά μέλη πρότειναν να απαλειφθεί εντελώς αυτό το κριτήριο γιατί δεν ισχύει πουθενά αλλού στην Ευρώπη.
5. Εξαιρούνται από τους κανόνες της διασποράς οι μετοχές του ΤΧΣ: Με βάση παλαιότερη (περίπου πριν 6 μήνες) τροποποίηση των κανονισμών FTSE εξαιρούνται οι μετοχές του ΤΧΣ στον υπολογισμό της διασποράς για τους δείκτες. Οι FTSE το είχαν εφαρμόσει και στο Λονδίνο λόγω RBS.

Ουσιαστικά, με τόσους επενδυτές που έχουν οι δικές μας τράπεζες (π.χ. 250.000 η Εθνική) δεν τίθεται θέμα ρευστότητας. Εάν έμπαιναν στη χαμηλή διασπορά θα ήταν σαν να τιμωρούνταν οι μέτοχοι των τραπεζών.

Τι είναι τα warrants
Τα warrants αποτελούν κινητές αξίες με εκδότη το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), οι οποίες θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμες. Δίνουν ουσιαστικά το δικαίωμα – αλλά όχι υποχρέωση – του κατόχου τους να αγοράσει τις υποκείμενες μετοχές της τράπεζας σε καθορισμένη εκ των προτέρων τιμή μέχρι ένα προκαθορισμένο μελλοντικό χρονικό σημείο.

Δηλαδή, αποτελούν ένα κίνητρο (sweetener) που δίνει το ΤΧΣ προς τους ιδιώτες επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ και εφόσον πιαστεί ο στόχος του 10% κάλυψης της ΑΜΚ, ώστε αυτοί να συμμετάσχουν στην αύξηση και να ασκήσουν αν θέλουν το δικαίωμα να αγοράσουν μετοχές της τράπεζας σε βάθος πενταετίας. Πρόκειται δηλαδή για warrants αγοράς (call warrants).
Οι ακριβείς τιμές των warrants θα είναι διαθέσιμες στο ενημερωτικό δελτίο της τράπεζας που θα εγκρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το ποσοστό των warrants που θα πάρουν οι επενδυτές που θα συμμετέχουν σε αύξηση μεγαλύτερη του 10% προκύπτει από τον λόγο 100% μείον το ποσοστό συμμετοχής στα αντλούμενα κεφάλαια διά το ποσοστό αυτό.

Για παράδειγμα, αν οι επενδυτές συμμετέχουν κατά 10% τότε θα λάβουν (100%-10%)/10% = 9 warrants. Αν οι επενδυτές συμμετάσχουν κατά 12%, θα λάβουν (100%-12%)/12% =7,3333 warrants. Τα warrants παραδίδονται στους δικαιούχους ταυτόχρονα με την έκδοση των νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η διαπραγμάτευσή τους θα ξεκινήσει σε ημερομηνίες που θα προκύπτουν στο ενημερωτικό δελτίο για την κάθε τράπεζα που θα εγκρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς για κάθε τίτλο ισούται με την τιμή διάθεσης στο Ταμείο (ΤΧΣ) των νέων μετοχών, τοκιζόμενη επί δεδουλευμένης βάσης, με ετήσιο επιτόκιο 3% πλέον περιθωρίου 1% για το πρώτο έτος, 2% για το δεύτερο, 3% για το τρίτο, 4% για το τέταρτο και 5% για το εναπομείναν διάστημα επί του αριθμού των κοινών μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει ο κάτοχος του τίτλου κατά την άσκηση του δικαιώματός του. Οι ακριβείς ημερομηνίες και τιμές άσκησης θα προσδιοριστούν στο ενημερωτικό δελτίο της τράπεζας. Το Ταμείο δεν δύναται να μεταβιβάσει τις υποκείμενες στα δικαιώματα αγοράς μετοχές για περίοδο 36 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων.

Μετά τη λήξη της ως άνω περιόδου και έως την τελική ημερομηνία άσκησης των δικαιωμάτων αγοράς, το Ταμείο (ΤΧΣ) δύναται να μεταβιβάσει τις υποκείμενες στα δικαιώματα αγοράς μετοχές εφόσον έχει γνωστοποιήσει τη σχετική του πρόθεση μαζί με τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει και έχει καλέσει τους κατόχους των τίτλων, ύστερα από προηγούμενη σχετική ειδοποίηση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο άσκησης μετά τους 36 μήνες περιγράφονται στην πράξη υπουργικού συμβουλίου και θα αναφέρονται αναλυτικά στο ενημερωτικό δελτίο.

 

Σταύρος Χαρίτος

Facebook Comments