Στον διαχωρισμό της FBB σε καλή και κακή τράπεζα και την πώληση του υγιούς τμήματος σε μια εκ των συστημικών τραπεζών προχωρούν Τράπεζα της Ελλάδος και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μετά την αδυναμία της FBB να καλύψει αυτόνομα τις κεφαλαιακές της ανάγκες.

Η διάσπαση της τράπεζας σε good – bad bank έχει ήδη αποφασισθεί και κινείται η διαδικασία εκδήλωσης προσφορών για την καλή τράπεζα.

 Την μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της First Business Bank στην Εθνική Τράπεζα, ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Η FBB ενημέρωσε την Τράπεζα της Ελλάδος ότι δεν κατέστη δυνατό να αντλήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίησή της. Στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης που προβλέπει ο νόμος 3601/2007, η ΤτΕ διερεύνησε το ενδιαφέρον πιστωτικών ιδρυμάτων για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της FBB και αποφάσισε τη μεταβίβασή τους στην Εθνική Τράπεζα, μετά από σχετική πρόταση της τελευταίας που έλαβε την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Τα προς μεταβίβαση στοιχεία παθητικού περιλαμβάνουν το σύνολο των καταθέσεων, ενώ τα προς μεταβίβαση στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν ιδίως τα δάνεια, με εξαίρεση όσα βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση. Το ποσό της διαφοράς της αξίας των μεταφερόμενων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού καταβάλλεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όπως ορίζει ο νόμος.

Η άδεια της FBB ανακλήθηκε. Η τράπεζα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και από το προϊόν της θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τρίτων με τη σειρά που ορίζει ο νόμος. Εκκαθαριστής ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Γαλανόπουλος.

Στην ανακοίνωση της ΤτΕ διαβεβαιώνεται τέλος, πως οι καταθέσεις του συνόλου των πελατών της FBB είναι διασφαλισμένες στο ακέραιο και η εξυπηρέτηση των πελατών της συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Ορισμός Επιτρόπου στην PROBANK

Η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε επίσης, τον ορισμό του κ. Πέτρου Φρονίστα ως Επιτρόπου στην τράπεζα PROBANK. Οπως αναφέρεται, ο Επίτροπος θα έχει ως στόχο «την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας που παραμένει εκκρεμής επί μακρόν».


 

Facebook Comments