Ο εγχώριος κλάδος του λιανικού εμπορίου ειδών ένδυσης και υπόδησης εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Hellastat Α.Ε. Η οικονομική ύφεση, σε συνδυασμό με τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, έχουν αρνητική επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα και την ψυχολογία των καταναλωτών, περιορίζοντας δραστικά τη ζήτηση για είδη ένδυσης και υπόδησης, κυρίως επωνύμων.

Σύμφωνα με το δείκτη όγκου της ΕΛΣΤΑΤ, το 2011 ο το-μέας ένδυσης-υπόδησης κατέγραψε υποχώρηση 18,8% (η μεγαλύτερη απώλεια συγκριτικά με τους υπόλοιπους κλά-δους του λιανικού εμπορίου), ενώ τους πρώτους 8 μήνες του 2012 η πτώση έγινε εντονότερη (-21,5% σε ετήσια βά-ση). Η σωρευτική μείωση σε σχέση με το 2005 ανέρχεται σε περίπου 30%.

Υπό τις αρνητικές αυτές συνθήκες, οι λιανέμποροι υιοθετο-ύν πρακτικές όπως ανεπίσημες εκπτώσεις, εκπτώσεις για μέλη, προσφορές για αγορές περισσότερων ειδών, δωρο-κουπόνια κ.α. οι οποίες ωστόσο μειώνουν τα περιθώρια κερδοφορίας τους. Σημεία ενδιαφέροντος αποτελούν επί-σης ο περιορισμός των λειτουργικών εξόδων, καθώς και η προσπάθεια για διάθεση αποθεμάτων περασμένων σεζόν, σε τιμές ακόμα και κάτω του κόστους.

Οι εταιρείες είναι αντιμέτωπες με τις έντονες ανταγωνιστι-κές πιέσεις που προκαλούν οι εισαγωγές ενδυμάτων χα-μηλού κόστους από ασιατικές κυρίως χώρες (Κίνα, Ινδία, Πακιστάν κ.ά.), ενώ πολλά από αυτά τα προϊόντα εμπορε-ύονται παράνομα. Η αρνητική εικόνα του κλάδου συμπλη-ρώνεται από το μεγάλο αριθμό καταστημάτων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές κατασ-τάσεις 235 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών των εταιρειών του δε-ίγματος το 2011 υποχώρησε περαιτέρω κατά 7,5%, στα €1,28 δις. Το 80% των εταιριών σημείωσαν κάμψη Πωλήσεων, με τη μέση κάμψη να διαμορφώνεται σε -15,4%.

Επιπλέον, το 2011 εμφανίστηκαν λειτουργικές ζημιές ύψους €13,78 εκ. (από κέρδη €42 εκ. το προηγούμενο έτος), ενώ οι προ φόρων ζημιές επεκτάθηκαν κατά 36%, στα €134 εκ. 6 στις 10 εταιρίες κατέγραψαν ζημί-ες σε επίπεδο προ φόρων αποτελεσμάτων.

Το περιθώριο μικτών κερδών μειώθηκε περαιτέρω σε 34,5% (-2 μονάδες από το 2010), ως συνέπεια των χαμηλών τιμών και προσφορών. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ υποχώρησε σε 1,8%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ κατέστη αρνητικό για δεύτερη χρονιά (-4,8%).

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας σχηματίστηκε στο 1,04 ενώ η άμεση υπολείπεται της μονάδας (0,44).

Τα Αποθέματα διακρατήθηκαν για περίοδο 186 ημερών. Το επαρκές διάστημα αποπληρωμής των προ-μηθευτών οδήγησε τον Εμπορικό Κύκλο στο ευνοϊκό επίπεδο των -14 ημερών.

Η κεφαλαιακή μόχλευση βελτιώθηκε σε 2,1 προς 1.

Λόγω των επιδεινούμενων περιθωρίων κερδοφορίας, η Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) το 2011 κατέστη αρνητική, φθάνοντας στο -1,8%.

Facebook Comments