Η Alpha Bank ενημέρωσε ότι η Schroders plc, κατόπιν της από 28.6.2019 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 27.6.2019 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό κάτω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Τα δικαιώματα ψήφου κατέχονται άμεσα από τις ακόλουθες νομικές οντότητες:

 

 

Facebook Comments