Είναι πλέον γνωστό ότι η διενέργεια πλειστηριασμών ακινήτων έχει κορυφωθεί τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Δικονομία και συγκεκριμένα το άρθρο 959 παρ. 8 ΚΠολΔ, ηλεκτρονικός πλειστηριασμός για ακίνητα δεν μπορεί να γίνει από 1η έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επόμενη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ευρωβουλευτών) και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δημοτικές και περιφερειακές εκλογές). Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για της επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες. 

Με δεδομένη την διαδοχική προσφυγή στις κάλπες το τελευταίο διάστημα, τόσο στις Ευρωεκλογές και τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαϊου 2019, όσο και στις επαναληπτικές Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019, για τις περιφέρειες όπου αυτές έλαβαν χώρα, αλλά και τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, όλοι οι ορισθέντες για την προηγούμενη και την επόμενη εβδομάδα των ως άνω ημερομηνιών πλειστηριασμοί ακινήτων με ηλεκτρονικά μέσα δεν διενεργήθηκαν.

Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 973 παρ. 1 ΚΠολΔ, οι πλειστηριασμοί που δεν έγιναν, επισπεύδονται εκ νέου με δήλωση του επισπεύδοντος δανειστή (ή και άλλου δανειστή που έχει εκτελεστό τίτλο) που κατατίθεται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, δηλαδή τον συμβολαιογράφο, ο οποίος και συντάσσει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη.

Η νέα ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού ορίζεται μετά την πάροδο 2 μηνών από την ημέρα της δήλωσης συνέχισης και όχι πριν περάσουν 3 μήνες από αυτήν.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι η δήλωση συνέχισης δεν κοινοποιείται στον οφειλέτη, αλλά απλώς αναρτάται ηλεκτρονικά, με μέριμνα του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, εντός 3 ημερών στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΦΚΑ. Κατά συνέπεια, ο οφειλέτης θα πρέπει να μεριμνά και να παρακολουθεί τη δημοσίευση της σχετικής ανάρτησης, προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει εμπρόθεσμα τα δικονομικά του δικαιώματα που έχουν προθεσμίες σχετιζόμενες με την ημερομηνία του πλειστηριασμού, εξαιρουμένης φυσικά της ανακοπής κατά της εκτέλεσης η προθεσμία της οποίας σχετίζεται με την Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης.

Facebook Comments