Κατά €6.645,90 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από τους ομολογιούχους των – συνολικά 22.153 Μετατρέψιμων Ομολογιών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της, συνολικής ονομαστικής αξίας 70.124.679,90 € και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (ΜΟΔ).

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, εκδίδονται συνολικά 22.153 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι “Νέες Μετοχές”), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ΜΟΔ.

Παράλληλα, η εταιρεία σημειώνει:

– Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την με αρ. 517/03.12.2019 απόφασή του, διαπίστωσε και πιστοποίησε την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και θα παραδοθούν στους δικαιούχους τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές αυτού αποφάσεις. Η ανωτέρω απόφαση θα υποβληθεί προς τις αρμόδιες Αρχές προς έγκριση και δημοσίευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

– Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ (51.779.870,10 €) και είναι διαιρεμένο σε εκατόν εβδομήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα επτά (172.599.567) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) η κάθε μία.

– H Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως για την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με νεότερη ανακοίνωσή της.

Facebook Comments