Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 30η Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρείας με την κατά 100% θυγατρική της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε., με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της υπ αριθμ. Πρωτ.  135932/30.12.2019 Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ω1ΔΒ46ΜΤΛΡ-ΛΘ6).

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε με απορρόφηση της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. από την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21 και 30 έως 38 του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν.4172/2013, είχε δε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. από το μητρώο των εταιρειών και την παύση της νομικής της ύπαρξης.

Facebook Comments