Η Forthnet ανακοινώνει ότι, από την 31.01.2020 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών  των 22.153 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 6.645,90 €, λόγω μετατροπής 22.153 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία, από το υφιστάμενο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το «ΜΟΔ»), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν 233.748.933 μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 11.10.2016, 27.06.2017, 29.08.2017, 26.09.2017, 15.11.2017, 27.12.2017, 28.02.2018, 28.03.2018, 10.05.2018, 21.05.2018, 05.02.2019, 27.02.2019 και 10.12.2019 ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 51.779.870,10 € και είναι διαιρεμένο σε 172.599.567 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ η κάθε μια.

Ομοίως, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 172.599.567.

Σε συνέχεια της ως άνω μετατροπής, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται σε 171.246.551.

Facebook Comments