Στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού Covid-19, εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) στο ΦΕΚ Α’42/25.3.2020, στο άρθρο πρώτο της οποίας ορίζεται το περίγραμμα των μέτρων που θα ληφθούν δυνάμει εξουσιοδότησης που παρέχεται από αυτήν στο κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.

Στο πλαίσιο αυτό και ανεξάρτητα από τις μεταγενέστερα εκδοθείσες και εκδοθησόμενες Π.Ν.Π., εκδόθηκαν και εξακολουθούν να εκδίδονται, σχεδόν καθημερινά, οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες ορίζονται και εξειδικεύονται τα κατά περίπτωση οριζόμενα μέτρα για το σκοπό της αποφυγής και του περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊού.

Με τη δε παράγραφο 6 του άρθρου πρώτου της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Με την ως άνω διάταξη λαμβάνει χώρα τιμώρηση της παραβατικής συμπεριφοράς, η οποία συνίσταται στη μη συμμόρφωση των κατά περίπτωση οριζόμενων από την Πολιτεία μέτρων για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.

Ωστόσο, είναι δυνατό μία παραβατική συμπεριφορά που λαμβάνει χώρα κατά παράβαση των ανωτέρω να τιμωρείται αυστηρότητερα από τη διαγραφόμενη με την παραπάνω διάταξη ποινή με βάση τις διατάξεις του κοινού ποινικού Νόμου.

Μεταξύ των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα περιλαμβάνεται και το αδίκημα της παραβίασης μέτρων για πρόληψη ασθενειών, που ρυθμίζεται στο άρθρο 285 αυτού και ορίζει τα εξής:

1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β) με φυλάκιση (η οποία με βάση τις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα μπορεί να ανέλθει σε έως και 5 έτη) και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων.

 2. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί η ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή, και αν είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.

 3. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

 4. Όποιος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 παραβιάζει τα μέτρα από αμέλεια, τιμωρείται: α) στην περίπτωση του στοιχείου α` με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας και β) στην περίπτωση του στοιχείου β` με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι η παραβίαση των μέτρων που ορίζονται αρμοδίως επισύρει ιδιαίτερα αυστηρές ποινικές κυρώσεις που βάλλουν κατά της απερίσκεπτης και αντικοινωνικής συμπεριφοράς που δε συνάδει με την κρισιμότητα της κατάστασης και με τον κίνδυνο που επαπειλείται ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας. Είναι δε αυτονόητο ότι υπό την κρατούσα κατάσταση και τον υφιστάμενο κίνδυνο, απαιτείται κοινωνική υπευθυνότητα, αλληλοσεβασμός και συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα από την Πολιτεία μέτρα, η οποία απαίτηση αντανακλάται και στην αυστηρότητα με την οποία ο νομοθέτης εύλογα αντιμετωπίζει τις αποκλίνουσες συμπεριφορές.

Facebook Comments