Τη μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που ενέκρινε η από 10 Οκτωβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τα οποία ανήλθαν στο καθαρό ποσό των Ευρώ 640 εκ. (συνολικά έσοδα Ευρώ 650εκ., μείον έξοδα έκδοσης Ευρώ 10 εκ.) αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Lamda Development την 28η Μαΐου 2020.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον:

– εκ των €133 εκατ. που είχε προϋπολογιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης με σκοπό την ανάπτυξη δυο εμπορικών κέντρων στο πλαίσιο του έργου του Ελληνικού μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας που θα ιδρυθεί για το σκοπό αυτό, ποσό €12,4 εκατ. χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση μεριδίου στην εταιρεία LAMDA MARINAS INVESTMENTS S.M.S.A (της οποίας η προηγούμενη επωνυμία και προ της απόκτησης του μεριδίου ήταν LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A.) με σκοπό την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής και τον έλεγχο της εταιρείας  LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. Η επενδυτική αυτή ευκαιρία κρίθηκε συμφέρουσα από την Εταιρεία για στρατηγικούς λόγους. Η χρήση αυτή δεν είχε συμπεριληφθεί στις χρήσεις των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης και

– εκ των €40 εκατ. που είχε προϋπολογιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, ποσό των €11 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ομολογιακού δανείου έκδοσης θυγατρικής εταιρείας με σκοπό την κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων της τελευταίας. Η αλλαγή οφείλεται στην καθυστέρηση της χρηματοδότησης της εν λόγω υποχρέωσης μέσω τραπεζικού δανεισμού λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19. Ο σχεδιασμός είναι όταν ολοκληρωθεί ο εν λόγω τραπεζικός δανεισμός, το ομολογιακό δάνειο να αποπληρωθεί. Η χρήση αυτή δεν είχε συμπεριληφθεί στις χρήσεις των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2 (Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση, χωρίς περαιτέρω τροποποίηση.

Η ως άνω αναφερόμενη απόφαση τελεί υπό την έγκριση της συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Facebook Comments