Την παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο για να αποφασίσει ΑΜΚ ή/και έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας που θα λάβει χώρα την 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας.

2. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.

3. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019).

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018 ή/και για έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018 ή/και για έκδοση ομολογιακών δανείων με κερδοφόρες ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4548/2018, ή/και για έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 5 παράγραφος 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.

7. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για την αποπληρωμή των κατόχων τίτλων πρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου (Additional Tier 1 capital, AT1) ευθύς ως ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα.

8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει οποιαδήποτε περαιτέρω λεπτομέρεια και να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το επιτρέπουν οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας και τις συστάσεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

9. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

10. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019, ως μελών των Eπιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, και Ηθικής & Κουλτούρας, προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

11. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

12. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

13. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2020, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 8η Ιουλίου 2020, ώρα 11.00 π.μ.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική
Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 4 και 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2020 και η τυχόν Επαναληπτική αυτής θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας, η Τράπεζα παρέχει στους μετόχους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2020 και της τυχόν Επαναληπτικής αυτής, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

Facebook Comments