Σήμερα πραγματοποιείται η έναρξη διαπραγμάτευσης των 200.000 ομολογιών της ΟΠΑΠ Α.Ε στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έπειτα από την απόλυτα επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς του κοινού ομολογιακού δανείου, μέσω της οποίας ο Οργανισμός άντλησε κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ. 

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.10.2020, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι “Ομολογίες”) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €611,9 εκατ.

Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 3,06 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 8.046.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,10% είναι οι εξής:

α) 137.000 Ομολογίες (68,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 363.860 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 37,65% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και

β) 63.000 Ομολογίες (31,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 237.461 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 26,53% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Σε ότι αφορά στα τοκομερίδια, θα αποδίδονται στους δικαιούχους ανά εξάμηνο, ενώ βάσει των όρων έκδοσης ο ΟΠΑΠ έχει το δικαίωμα  να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή υπό όρους. Συγκεκριμένα, έχει δικαίωμα να προβεί στην προπληρωμή του συνόλου των ομολογιών μόνο κατά την περίοδο από τη λήξη της 4ης περιόδου εκτοκισμού έως και έξι μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως του ομολογιακού δανείου. Η προπληρωμή των ομολογιών θα γίνεται στο 101% της ονομαστικής τους αξίας μετά των δεδουλευμένων τόκων και λοιπών εξόδων και φόρων, εφόσον η εκδότρια (ΟΠΑΠ) επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα πρόωρης προπληρωμής κατά την ημερομηνία λήξεως της 4ης περιόδου εκτοκισμού του ομολογιακού δανείου έως και τη λήξη της 7ης περιόδου εκτοκισμού. Από τη λήξη της 8ης περιόδου εκτοκισμού έως και τη λήξη της 11ης περιόδου εκτοκισμού, η προπληρωμή των ομολογιών θα γίνεται στο 100,5% της ονομαστικής αξίας του ομολογιακού δανείου ( μετά των δεδουλευμένων τόκων και λοιπών εξόδων και φόρων). Σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία, ήτοι από τη λήξη της 12ης περιόδου εκτοκισμού και μετά, η προπληρωμή των ομολογιών θα γίνεται στο 100% της ονομαστικής αξίας.

Βάσει των όρων της σύμβασης του ομολόγου, ο ΟΠΑΠ υποχρεούται να διατηρεί λόγο καθαρού δανεισμού προς ενοποιημένα EBITDA χαμηλότερο/ίσο του 4 και λόγο συνολικού χρέους, πλέον των καταβλητέων μερισμάτων/διανομών, προς συνολικά ίδια κεφάλαια χαμηλότερο/ίσο του 3. Επιπλέον να διατηρούνται ταμειακά διαθέσιμα τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ, μετά από τις όποιες διανομές μερισμάτων.

Facebook Comments