Στο Νόμο 4745/2020 που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη»), προκειμένου αυτές να εκδικαστούν σε πολύ συντομότερο διάστημα από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την εκδίκασή τους.

Συγκεκριμένα, με τον ως άνω Νόμο, ορίζεται ότι όλες οι εκκρεμείς στον πρώτο βαθμό, δηλαδή στο Ειρηνοδικείο, υποθέσεις, οι οποίες εκδικάζονται μετά την 15.6.2021, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν εκ νέου για εκδίκαση, με επιμέλεια του αιτούντος-οφειλέτη, με συγκεκριμένη διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στις κάτωθι αποκλειστικές προθεσμίες που θα πρέπει να τηρηθούν ευλαβικά.

Ειδικότερα, η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού αρχίζει για όλες τις ως άνω Αιτήσεις την 1.12.2020 και θα πρέπει να έχει λάβει χώρα η αίτηση επαναπροσδιορισμού το αργότερο κατά τις κάτωθι ημερομηνίες:

  1. Δικόγραφα Αίτησης που κατατέθηκαν από την έναρξη εφαρμογής του ν. 3869/2020 μέχρι και την 31.12.2014, επαναπροσδιορίζονται το αργότερο μέχρι την 15.1.2021.
  2.  Για Δικόγραφα Αίτησης που κατατέθηκαν από την 1.1.2015 μέχρι και την 30.6.2015, θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση επαναπροσδιορισμού το αργότερο μέχρι την 31.1.2021.
  3. Για Δικόγραφα Αίτησης που κατατέθηκαν από την 1.7.2015 μέχρι και την 31.12.2015, θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση επαναπροσδιορισμού το αργότερο μέχρι την 15.2.2021.
  4. Για Δικόγραφα Αίτησης που κατατέθηκαν από την 1.1.2016 μέχρι την 30.6.2016, θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση επαναπροσδιορισμού το αργότερο μέχρι την 28.2.2021.
  5. Για Δικόγραφα Αίτησης που κατατέθηκαν από την 1.7.2016 μέχρι την 31.12.2016, θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση επαναπροσδιορισμού το αργότερο μέχρι την 15.3.2021.
  6. Για Δικόγραφα Αίτησης που κατατέθηκαν από την 1.1.2017 μέχρι την 30.6.2017, θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση επαναπροσδιορισμού το αργότερο μέχρι την 31.3.2021.
  7. Για Δικόγραφα Αίτησης που κατατέθηκαν από την 1.7.2017 μέχρι την 31.12.2017, θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση επαναπροσδιορισμού το αργότερο μέχρι την 15.4.2021.
  8. Για Δικόγραφα Αίτησης που κατατέθηκαν από την 1.1.2018 μέχρι την 30.6.2018, θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση επαναπροσδιορισμού το αργότερο μέχρι την 30.4.2021.
  9. Για Δικόγραφα Αίτησης που κατατέθηκαν από την 1.7.2018 μέχρι την 31.12.2018, θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση επαναπροσδιορισμού το αργότερο μέχρι την 15.5.2021.
  10. Για Δικόγραφα Αίτησης που κατατέθηκαν από την 1.1.2019 και μετά, θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση επαναπροσδιορισμού το αργότερο μέχρι την 31.5.2021.

Με τον ίδιο ως άνω Νόμο ορίζεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής Αίτησης επαναπροσδιορισμού εντός των ως άνω οριζόμενων προθεσμιών, η Αίτηση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά λογίζεται αυτομάτως ως μηδέποτε ασκηθείσα, ενώ η προσωρινή διαταγή, όπως ορίζει ο Νόμος, «καταργείται» ή, ορθότερα, παύει αυτοδίκαια να ισχύει. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντική η τήρηση των προθεσμιών αυτών για να μην απωλεστούν δικαιώματα οφειλετών που έχουν ήδη ασκήσει εμπρόθεσμα τα σχετικά δικόγραφά τους, πλην όμως αυτά δεν έχουν ακόμα εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Η Αίτηση επαναπροσδιορισμού θα πρέπει να περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία που αναλυτικά αναφέρονται στον ως άνω Νόμο.

Στη συνέχεια, η αίτηση διαβιβάζεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και συντάσσεται έκθεση κατάθεσης αυτού, ενώ έπειτα κοινοποιείται σε όλους τους πιστωτές και εγγυητές είτε ηλεκτρονικά είτε με κανονική επίδοση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την υποβολή της Αίτησης επαναπροσδιορισμού αίρεται το φορολογικό απόρρητο του οφειλέτη ή του/της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του έναντι των πιστωτών ως προς τους οποίους ζητείται η ρύθμιση των οφειλών.

Ακολουθεί η άμεση εκδίκασή της, η οποία διενεργείται με έγγραφη, κατά βάση, διαδικασία, συνιστάμενη στην κατάθεση στη γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου του δικογράφου των προτάσεων και των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την Αίτηση επαναπροσδιορισμού, ενώ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προθεσμία αυτή μπορούν να γίνουν οι αμοιβαίες διαδικασίες.

Στη συνέχεια, και σε πολύ σύντομο χρόνο, γίνεται η τυπική εκδίκαση της υπόθεσης, χωρίς να απαιτείται παράσταση στο ακροατήριο και χωρίς να προβλέπεται η εξέταση μαρτύρων στο στάδιο αυτό και στην οποία δε χωρεί αναβολή και εντός έξι (6) μηνών εκδίδεται η Απόφαση. Μάρτυρες εξετάζονται μόνο αν κριθεί αυτό με σχετική Διάταξη του Ειρηνοδίκη μετά τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας.

Από τα ανωτέρω, που αποτελούν μόνο τη συνοπτική και απλουστευμένη, χωρίς δικονομικές λεπτομέρειες, αποτύπωση του νέου πλαισίου για την εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων, το οποίο έχει δεχθεί αρκετή κριτική για τον τρόπο αντιμετώπισης των υποθέσεων και τις αυστηρές συνέπειες που συνεπάγεται η μη κατά γράμμα τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει, καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί από όλους τους αιτούντες ευλαβικά προς αποφυγή απώλειας δικαιωμάτων, προκειμένου ο οφειλέτης να επιδιώξει την προστασία του από τις ευεργετικές διατάξεις του ν. 3869/2010.

Facebook Comments