Η Forthnet ανακοίνωσε τα ακόλουθα σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της, συνολικής ονομαστικής αξίας 70.124.679,90 € και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016

1. Συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από την ομολογιούχο Newco United Group Hellas S.a.r.l. 85.181.719 Μετατρέψιμων Ομολογιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξάνεται κατά 25.554.515,70€ και εκδίδονται συνολικά 85.181.719 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ΜΟΔ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την με αρ. 542/01.12.2020 απόφασή του, διαπίστωσε την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και θα παραδοθούν στη δικαιούχο τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές αυτού αποφάσεις. Η ανωτέρω απόφαση θα υποβληθεί προς τις αρμόδιες Αρχές προς έγκριση και δημοσίευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 103.064.385,90 € και είναι διαιρεμένο σε 343.547.953 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία.

4. H Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως για την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με νεότερη ανακοίνωσή της

Facebook Comments