Ο μεικτός κύκλος εργασιών του Ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.378 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 354 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση της τάξεως του 20%. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται συνδυαστικά στην πτώση του όγκου πωλήσεων λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, τα οποία έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος στο πλαίσιο της αποτροπής εξάπλωσης του COVID-19, και στην συνεπακόλουθη πτώση των τιμών των τελικών προϊόντων υγρών καυσίμων.

Κατά συνέπεια το μεικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου διαμορφώθηκε το εννεάμηνο 2020 σε 111 εκατ. ευρώ έναντι 145 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση ίση με 23%.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε ζημίες 11 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 17,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Το τρίτο τρίμηνο 2020 ο Όμιλος, αξιοποιώντας τις συνθήκες επανεκκίνησης της οικονομίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, πέτυχε ικανοποιητικές και απόλυτα συγκρίσιμες οικονομικές επιδόσεις έναντι αυτών του τρίτου τριμήνου 2019 (EBITDA 24,7 εκατ. ευρώ έναντι 24,4 εκατ. ευρώ, EBIT 16,6 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ, Κέρδη προ Φόρων 14,5 εκατ. ευρώ έναντι 15,6 εκατ. ευρώ, Κέρδη μετά από Φόρους 11,3 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ευρώ).

Εν τω μεταξύ, η εταιρεία αναφέρει ότι η Διοίκηση του Ομίλου CORAL παρακολουθεί συνεχώς και αξιολογεί προσεκτικά τις διαμορφούμενες συνθήκες, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που περιορίζουν την επίδραση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στις δραστηριότητες των εταιρειών του. Συγκεκριμένα, η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης περίπου 300 εκατομμυρίων Ευρώ που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του και την υλοποίηση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων όπως αυτές έχουν ήδη προγραμματισθεί.

Όπως σημειώνει, κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2020 δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου. Η σχέση καθαρού χρέους προς Ίδια Κεφάλαια, η οποία υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό χρέος με τα Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια, κρίνεται αρκούντως ικανοποιητική.

Αναφορικά με τον COVID-19, η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι ο κλάδος της εμπορίας πετρελαιοειδών ανήκει σε εκείνες τις επιχειρηματικές κατηγορίες που επηρεάζονται εξαιτίας των προληπτικών μέτρων αποτροπής εξάπλωσης της νόσου στο βαθμό που αυτά οδηγούν σε επιβράδυνση της Ελληνικής οικονομίας και των οικονομιών των χωρών στις οποίες επεκτείνεται ο Όμιλος.

Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η περαιτέρω επίδραση η οποία αναμφίβολα συναρτάται με τη χρονική διάρκεια που ενδεχομένως απαιτηθεί για την αποκατάσταση των συνθηκών ομαλότητας. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η σταδιακή επαναφορά σε συνθήκες κανονικότητας εντός των προσεχών τριμήνων, και οι αναληφθείσες πολιτικές, δημοσιονομικές και φορολογικές δράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα θα εξομαλύνουν σε μεγάλο βαθμό τις μέχρι σήμερα αρνητικές επιπτώσεις.

Τέλος επισημαίνεται ότι η Διοίκηση του Ομίλου έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζομένων του, των πελατών του και των προμηθευτών του.

Facebook Comments