Στο 25,58%  διαμορφώνεται η συμμετοχή των Δ. Μπάκου και Ι. Καϋμενάκη όπως γνωστοποίησε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ την Παρασκευή, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας:

Ι. 1. Το νομικό πρόσωπο INVESCO FINANCE S.A. (το οποίο ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα), σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει ότι, η συμφωνία μεταξύ της INVESCO FINANCE S.A. και της PEMANOARO LIMITED της 17ης Δεκεμβρίου 2020 (ήδη γνωστοποιηθείσα την 18η Δεκεμβρίου 2020) έληξε την 12.01.2021, χωρίς να αποκτηθεί η προειρημένη συμμετοχή (ήτοι, 39.286.000 μετοχές της και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ποσοστό συμμετοχής 18,3346%) από την INVESCO FINANCE SA, προκειμένου τα μέρη να επικαιροποιήσουν τους όρους της συμφωνίας, όπως ειδικότερα ορίζεται σε έτερη γνωστοποίηση (βλ. κατωτέρω υπό ΙΙ) προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία

Συγκεκριμένα:

Καταληκτική ημερομηνία της συμφωνίας: 12.01.2021

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την εκπνοή της 12.01.2021: Α. (i) άμεση συμμετοχή 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), 
(ii) έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)
και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Β. Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα και της συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής 18,3346% και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου θα διαμορφωνόταν σε: άμεση συμμετοχή 23,3348% (ήτοι 50.000.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου), έμμεση συμμετοχή 0% και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 23,3348% (ήτοι 50.000.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την παρέλευση της 12.01.2021:

(i) άμεση συμμετοχή 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),
(ii) έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)
και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η συμμετοχή της INVESCO FINANCE SA στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας κατέρχεται του ορίου 20% και διαμορφώνεται στο 5%.

2. Τα φυσικά πρόσωπα κ.κ. Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, τα οποία κατέχουν από κοινού και ελέγχουν (50% έκαστος) το νομικό πρόσωπο INVESCO FINANCE S.A., ενημερώνουν ότι συνεπεία της μη υλοποίησης της από 17.12.2020 συμφωνίας, κατά τα ανωτέρω υπό Ι.1, την 12.01.2021 η συμμετοχή εκάστου των κ.κ. Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας διαμορφώνεται ως εξής:

(i) άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)
(ii) έμμεση συμμετοχή 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),
και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατήρηση

Το νομικό πρόσωπο INVESCO FINANCE SA ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα (άρθρο 10 παρ. α ν. 3556/2007, όπως ισχύει).

Η εν λόγω ενημέρωση γίνεται συνεπεία της λήξης την 12.01.2021 της συμφωνίας της 17ης Δεκεμβρίου 2020 (που γνωστοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2020), μεταξύ της INVESCO FINANCE S.A. και της PEMANOARO LIMITED (ήτοι, 39.286.000 μετοχές της και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ποσοστό συμμετοχής 18,3346%), η οποία εξέπνευσε χωρίς να αποκτηθεί η προειρημένη συμμετοχή από την INVESCO FINANCE SA, προκειμένου τα μέρη να επικαιροποιήσουν τους όρους της συμφωνίας, όπως ορίζεται σε διαφορετική γνωστοποίηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία, κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό ΙΙ

Κατόπιν τούτου η συμμετοχή των κ.κ. Δημητρίου Μπάκου, Ιωάννη Καϋμενάκη και της INVESCO FINANCE SA, στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας την 12.01.2021 κατέρχεται του ορίου 20%, και να διαμορφώνεται πλέον στο 5%.

ΙΙ. 1. Το νομικό πρόσωπο AKRON TRADE AND TRANPORT S.A. (το οποίο ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα), ενημερώνει, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ότι δυνάμει της από 13.01.2021 συμφωνίας με το νομικό πρόσωπο Pemanoaro Limited, αποκτά 44.101.876 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ήτοι ποσοστό συμμετοχής 20,5822% όπως περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω στις Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατήρηση.

Ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας: 13.01.2021

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την από 13.01.2021 συμφωνία:

Α. (i) άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),
(ii) έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την από 13.01.2021 συμφωνία:

Α. (i) άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),
(ii) έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και
συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

B. (i) δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), ως αποτέλεσμα της συναφθείσας συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι 44.101.876 κοινών ονομαστικών μετοχών ήτοι 20,5822% του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα της συμφωνίας απόκτησης συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου θα διαμορφωθεί ως εξής: άμεση συμμετοχή 20,5822% (ήτοι 44.101.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου), έμμεση συμμετοχή 0% και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 20,5822% (ήτοι 44.101.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Η συμμετοχή της AKRON TRADE AND TRANSPORT SA στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας ανέρχεται του ορίου 20%.

2. Τα φυσικά πρόσωπα κ.κ. Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, τα οποία κατέχουν από κοινού και ελέγχουν (50% έκαστος) το νομικό πρόσωπο AKRON TRADE AND TRANSPORT SA., ενημερώνουν για απόκτηση συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνεπεία της από 13.01.2021 συμφωνίας του προαναφερόμενου νομικού προσώπου, που αφορά στην απόκτηση συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ήτοι ποσοστού 20,5822% (και αριθμό μετοχών 44.101.876 κοινών ονομαστικών μετοχών με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου). Κατόπιν τούτου η έμμεση συμμετοχή εκάστου των κ.κ. Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας διαμορφώνεται ως εξής:

Ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας :13.01.2021

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την από 13.01.2021 συμφωνία:

Α. (i) άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)
(ii) έμμεση συμμετοχή 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) μέσω του νομικού προσώπου INVESCO FINANCE SA,
και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την από 13.01.2021 συμφωνία:

Α. (i) άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)
(ii) έμμεση συμμετοχή 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) μέσω του νομικού προσώπου INVESCO FINANCE SA,
και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Β. (i) δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), ως αποτέλεσμα της συναφθείσας συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι 20,5822% (ήτοι 44.101.876 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. υπέρβαση του ορίου 20%

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα της συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου θα διαμορφωθεί ως εξής: άμεση συμμετοχή 0% και έμμεση συμμετοχή 25,5824% (ήτοι 54.815.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικό ποσοστό συμμετοχής (άμεσο και έμμεσο) και δικαιωμάτων ψήφου 25,5824% (ήτοι 54.815.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Η συμμετοχή των κ.κ. Δημητρίου Μπάκoυ και Ιωάννη Καϋμενάκη στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας ανέρχεται του ορίου 25%.

Τα νομικά πρόσωπα INVESCO FINANCE SA και AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, ελέγχονται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα (άρθρο 10 παρ. α ν. 3556/2007, όπως ισχύει).

Η INVESCO FINANCE SA κατέχει άμεσα 10.714.000 μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ε ήτοι ποσοστό 5,0002% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη.

Η από 13.01.2021 συμφωνία μεταξύ AKRON TRADE AND TRANSPORT SA και PEMANOARO LIMITED που αφορά στην απόκτηση μετοχών του εκδότη θα υλοποιηθεί κατά τα ακόλουθα στάδια και τις αντίστοιχες ημερομηνίες:

Αρ. Μετοχών – Ημ/νία Απόκτησης
25.600.000 – 26 Ιανουαρίου 2021
3.333.333 – 26 Φεβρουαρίου2021
3.333.333 – 31 Μαρτίου 2021
3.333.333 – 30 Απριλίου 2021
3.333.333 – 31 Μαϊου 2021
3.333.333 – 30 Ιουνίου 2021
1.835.211 – 30 Ιουλίου 2021

Aπό τη σύναψη της προειρημένης από 13.01.2021 συμφωνίας (βλ. υπό ΙΙ) μεταξύ της AKRON TRADE AND TRANSPORT SA και της PEMANOARO LIMITED, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου στο οποίο η εν λόγω συμφωνία αφορά (ήτοι, ποσοστό 20,5822% του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου το οποίο αντιστοιχεί σε 44.101.876 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ) θα ασκούνται από την PEMANOARO LIMITED με βάση τις οδηγίες που θα δίδει η AKRON TRADE AND TRANSPORT SA. Ως εκ τούτου, από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας που προαναφέρθηκε και μέχρι τη λήξη/εκπνοή της, όπως αναφέρεται ανωτέρω, η AKRON TRADE AND TRANSPORT SA θα δίδει οδηγίες στην PEMANOARO LIMITED για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στα 44.101.876 μετοχών που κατέχει η PEMANOARO LIMITED ήτοι ποσοστό 20,5822% του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Κατόπιν τούτου η συμμετοχή της AKRON TRADE AND TRANSPORT SA στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας ανέρχεται του ορίου 20%, και η συμμετοχή των κ.κ. Δημητρίου Μπάκου, Ιωάννη Καϋμενάκη ανέρχεται πλέον του ορίου 25%.

Facebook Comments