Με το ν. 4745/2020 προβλέφθηκε η υποχρέωση επαναπροσδιορισμού όλων των αιτήσεων που εκκρεμούν για συζήτηση στον α’ βαθμό δικαιοδοσίας, δηλαδή στα Ειρηνοδικεία, με δικάσιμο μετά την 15η Ιουνίου 2021.

Γι αυτά τα δικόγραφα θα πρέπει ο αιτών-οφειλέτης, του οποίου το δικόγραφο εκκρεμεί κατά τα ως άνω, υποχρεωτικά μέσω του πληρεξουσίου Δικηγόρου του, τον οποίο θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει ηλεκτρονικά, να ζητήσει τον επαναπροσδιορισμό προς άμεση εκδίκαση της Αίτησής του μέσω της Ειδικής Πλατφόρμας της Ειδικής Γραματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με καταληκτική προθεσμία που ορίζεται στον ανωτέρω Νόμο ανάλογα με το χρόνο κατάθεσης της αρχικής αίτησης.

Σημειωτέον ότι με το άρθρο 62 του ν. 4765/2021 παρατάθηκε μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία των πρώτων αιτήσεων, με ημερομηνία κατάθεσης μέχρι και την 31.12.2014, η οποία έληγε την 15η Ιανουαρίου 2021, ενώ για τις μεταγενέστερες αιτήσεις ισχύουν οι αρχικές καταληκτικές προθεσμίες του ν. 4745/2020.

Σε όλες τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού, καθώς αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα και αποκλειστικά ηλεκτρονικά, τότε η αρχική αίτηση θα θεωρείται ως μηδέποτε ασκηθείσα, δηλαδή το δικόγραφο Αίτησης του ν. 3869/2010 θα θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε ποτέ, με τις δυσμενείς συνέπειες που αυτό επιφέρει, και, προφανώς, δεν θα εκδικαστεί.

 Είναι σαφές ότι δεν απαιτείται να γίνει κάποια τέτοια ενέργεια για Αιτήσεις που εκκρεμούν στο β’ βαθμό, δηλαδή στο Μονομελές Πρωτοδικείο ως Εφετείο, μετά από Έφεση που έχει ασκήσει είτε ο ίδιος ο οφειλέτης είτε κάποιος πιστωτής ή για υποθέσεις που έχει ήδη εκδοθεί οριστική Απόφαση στον α’ βαθμό, ακόμα και αν δεν έχει γίνει Έφεση.

Με βάση τα προπαρατιθέμενα είναι προφανής ο λόγος του εμπρόθεσμου ηλεκτρονικού επαναπροσδιορισμού κάθε δικογράφου που απαιτείται να ενταχθεί σε αυτή τη διαδικασία, προς αποφυγή των σοβαρότατων συνεπειών σε περίπτωση που ο επαναπροσδιορισμός δε λάβει έγκαιρα χώρα.

Facebook Comments