Να ανασταλούν οι πλειστηριασμοί κύριας κατοικίας και να παραταθεί η ισχύς του ν. Κατσέλη (3869/2010) μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την έναρξη λειτουργίας για τον «Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης”, ζητούν 150 μάχιμοι δικηγόροι της χώρας. Ζητούν παράλληλα να παραταθούν οι προθεσμίες της πλατφόρμας προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος συγχρωτισμού στα Ειρηνοδικεία, αφού 4.6.21 λήγει η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για χιλιάδες υποθέσεις.

Σύμφωνα με το Dikastiko.gr, με κείμενο τους που απευθύνεται στους αρμόδιους υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών οι δικηγόροι κρούουν των κώδωνα του κινδύνου για τις εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και τον κίνδυνο διενέργειας χιλιάδων πλειστηριασμών ευάλωτων νοικοκυριών, καθοτι σήμερα εκκινεί η εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα χωρίς τη λειτουργία του “Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης” ακινήτων, ώστε οι ευάλωτοι οφειλέτες να μπορέσουν να παραμείνουν στο ακίνητο τους ως μισθωτές.

Επίσης, ζητούν την παράταση των προθεσμιών της πλατφόρμας προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος συγχρωτισμού στα Ειρηνοδικεία, αφού 4.6.21 λήγει η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για χιλιάδες υποθέσεις. 

Τα κύρια σημεία της επιστολής είναι τα εξής:

1. Να παραταθεί η καταληκτική προθεσμία των 60 ημερών για την κατάθεση προτάσεων που λήγει την 04.06.21, καθότι την ημέρα αυτή λήγει η προθεσμία για χιλιάδες υποθέσεις (λόγω της επιβληθείσας αναστολής προθεσμιών από 15.2.21 -05.04.21 ένεκα της πανδημίας covid-19), με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος συνωστισμού και συγχρωτισμού στις κατά τόπους γραμματείες, με προφανή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ειδικώς για την υγεία δικηγόρων, δικαστών και γραμματέων.

2. Να μην υπολογιστεί ο Αύγουστος στην 60ήμερη προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων.

3. Να παραταθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/10, που αναβλήθηκαν ή ματαιώθηκαν μετά τη δημοσίευση του νόμου (6.11.20), έως 30.9.2021, αντί των σημερινών καταληκτικών προθεσμιών 30.06 και 15.07, δεδομένου ότι η αρχική πρόβλεψη του νόμου ήταν αυτές οι υποθέσεις να εκδικαστούν με το παλαιό καθεστώς αλλά λόγω της επιβληθείσας αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας covid-19 δεν δικάστηκαν στο χρόνο τους ούτε επαναπροσδιορίστηκαν οίκοθεν από τα αρμόδια Ειρηνοδικεία σε δικασίμους έως 15.06.21. Αφορά περίπου 25.000 εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες δεν είχε προβλέψει ο νομοθέτης και ζητείται εντός συντομότατης προθεσμίας να επαναπροσδιοριστούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

4. Να ανασταλεί η διενέργεια πλειστηριασμών κύριας κατοικίας και να παραταθεί η ισχύς του ν. 3869/2010 μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την έναρξη λειτουργίας για τον «Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης» του αρ. 218 ν. 4738/20, δεδομένου ότι αυτός αποτελεί τον πυρήνα του Ν. 4738/2020 (ΦΕΚ Α’ 207/27-10-2020).

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ν. 3869/10, 4745/20 και 4738/20 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κκ Υπουργοί,

Το σύνολο του νομικού κόσμου είχε αντιδράσει έντονα στη θέσπιση τόσο του ν. 4745/20 που αφορά την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/10 όσο και του ν. 4738/20 (νέος πτωχευτικός κώδικας) τόσο για τα νομικά όσο και για τα κοινωνικοοικονομικά αδιέξοδα που γεννούν και τα δυο νομοθετήματα.

Α. Ως προς το ν. 4745/20, είναι σαφές ότι δεν επιτυγχάνεται καμία επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμούς υποθέσεως αλλά μετατίθεται στον οφειλέτη η ευθύνη διόρθωσης παθογενειών του δικαστικού συστήματος εξαιτίας των οποίων υφίστανται καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων και στην έκδοση δικαστικών επ’ αυτών αποφάσεων και ταυτόχρονα καταργείται το δικαίωμα του πολίτη για παροχή δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο των αρχών της ισονομίας, της ασφάλειας δικαίου και της δίκαιης δίκης.

Τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την εφαρμογή του εν λόγω νομοθετήματος υπήρξαν πολλά, αποδυνάμωσαν το ρόλο του δικηγόρου ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης και τον κατέστησαν οιονεί δικαστικό υπάλληλο μεταφέροντας του όλη την ευθύνη διόρθωσης διαχρονικών παθογενειών του δικαστικού συστήματος.

Επειδή, όμως, οι αδυναμίες του νόμου τόσο στο πεδίο εφαρμογής όσο και ερμηνευτικά καθώς και οι ελλείψεις του δικαστικού συστήματος παραμένουν και οι αντοχές ημών των δικηγόρων εξαντλήθηκαν, οφείλετε άμεσα και πριν απωλεσθούν δικονομικά και ουσιαστικά δικαιώματα πολιτών, να αναλάβετε τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου:

  1. Να παραταθεί η καταληκτική προθεσμία των 60 ημερών για την κατάθεση προτάσεων που λήγει την 04.06.21, καθότι την ημέρα αυτή λήγει η προθεσμία για χιλιάδες υποθέσεις (λόγω της επιβληθείσας αναστολής προθεσμιών από 15.2.21 -05.04.21 ένεκα της πανδημίας covid-19), με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος συνωστισμού και συγχρωτισμού στις κατά τόπους γραμματείες, με προφανή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ειδικώς για την υγεία δικηγόρων, δικαστών και γραμματέων.
  2. Να μην υπολογιστεί ο Αύγουστος στην 60ήμερη προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων.
  3. Να παραταθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/10, που αναβλήθηκαν ή ματαιώθηκαν μετά τη δημοσίευση του νόμου (6.11.20), έως 30.9.2021, αντί των σημερινών καταληκτικών προθεσμιών 30.06 και 15.07, δεδομένου ότι η αρχική πρόβλεψη του νόμου ήταν αυτές οι υποθέσεις να εκδικαστούν με το παλαιό καθεστώς αλλά λόγω της επιβληθείσας αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας covid-19 δεν δικάστηκαν στο χρόνο τους ούτε επαναπροσδιορίστηκαν οίκοθεν από τα αρμόδια Ειρηνοδικεία σε δικασίμους έως 15.06.21. Αφορά περίπου 25.000 εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες δεν είχε προβλέψει ο νομοθέτης και ζητείται εντός συντομότατης προθεσμίας να επαναπροσδιοριστούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
  4. Να προβλεφθεί ειδική νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων ηλεκτρονικού επαναπροσδιορισμού για όσες εκ των εκκρεμών υποθέσεων αυτή παρήλθε για λόγους που άπτονται τόσο του κοινωνικού κράτους όσο και του δικηγορικού λειτουργήματος.
  5. Να εκδοθεί Ερμηνευτική διάταξη για το ζήτημα της μη εφαρμογής του άρθρου 751 Κ.Πολ.Δ. περί μη μεταβολής του αιτήματος, με την οποία να αποσαφηνίζεται ότι δεν αφορά την κατάθεση προτάσεων αλλά το μετά χρονικό διάστημα, δεδομένου του δυναμικού χαρακτήρα του ενεργητικού και του παθητικού των αιτούντων και της μεταβολής τόσο της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής -βάση του αρ. 8 παρ. 2- όσο και της εμπορικής -αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας -βάση υπολογισμού του αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010.
  6. Να καταργηθεί η καταφανώς αντισυνταγματική ρύθμιση του άρθρου 4ΙΖ ν. 4745/20 της 6μηνης καταχρηστικής προθεσμίας άσκησης έφεσης για τις εκκρεμείς υποθέσεις που εκδικαστούν με το νέο σύστημα του ν. 4745/20. Προτείνεται η χρήση των γενικών διατάξεων 518 ΚΠΔ σε όλες τις περιπτώσεις.
  7. Να χορηγηθεί παράταση ισχύος των, ήδη χορηγηθέντων έως τη συζήτηση της υποθέσεως, προσωρινών διαταγών, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης και στις υποθέσεις του ν. 4745/20

Β. Ο νέος πτωχευτικός κώδικας (ν. 4738/20) παρόλο που δεν προσφέρει ουσιαστική προστασία των οφειλετών και δεν προστατεύει την κύρια κατοικία τους όπως γινόταν με τον ν. 3869/2010, προβλέπει στους οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες να αιτηθούν την αγορά της κατοικίας τους από το «Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης» προκειμένου, μετά την πτώχευσής τους, να παραμείνουν στην οικία τους σαν μισθωτές.

Πλην, όμως, ο εν λόγω φορέας μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί και τούτο θα καθυστερήσει χρονικά πολύ. Το αποτέλεσμα θα είναι πολλές χιλιάδες ευάλωτων οφειλετών να στερηθούν της ευκαιρίας, παρόλο που θα πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του νόμου, να αιτηθούν και να αξιοποιήσουν ένα από τα λίγα θετικά ευεργετήματα του πτωχευτικού κώδικα, και έτσι να απωλέσουν τόσο του δικαιώματος κυριότητας επί της κύριας κατοικίας τους όσο και του δικαιώματος στέγης επ΄ αυτής.

Ταυτόχρονα από 01.06.21 καταργείται πλέον η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων του ν. 3869/10 και εκκινεί η εφαρμογή του ν. 4738/20 (νέος πτωχευτικός κώδικας) και για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς δικαίωμα διάσωσης της κύριας κατοικίας τους.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 291 παρ. 4 α και β του ν. 4738/20 οι Αιτήσεις υπαγωγής στο <<Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης>> πρέπει να υποβάλλονται εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του κατασχετηρίου εγγράφου ή της δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει τον ευάλωτο οφειλέτη σε πτώχευση. Δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός κύριων κατοικιών ευάλωτων οφειλετών έχει ήδη κατασχεθεί και αυτό στο μέλλον θα ενταθεί, τονίζουμε ότι, η μη άμεση έναρξη λειτουργίας του Φορέα χωρίς την ταυτόχρονη αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας θα οδηγήσει χιλιάδες ευάλωτων οφειλετών σε απώλεια της κύριας κατοικία τους και θα υποχρεωθούν σε άμεση έξωση. Το ίδιο ισχύει και για όσους οφειλέτες θα πτωχεύσουν είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε με πρωτοβουλία των πιστωτών τους. Κανείς δεν θα μπορεί να αιτηθεί την παραμονή του στην κύρια κατοικία του με τον τρόπο που προβλέπει ο πτωχευτικός κώδικας αφού δεν θα υπάρχει ο εν λόγω Φορέας να το αιτηθεί.

Για τους λόγους αυτούς και για να μην υπάρξει νομοθετικό κενό ενόψει της πλήρους απελευθέρωσης των πλειστηριασμών ζητούμε από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου:

  1. Να  ανασταλεί η διενέργεια πλειστηριασμών κύριας κατοικίας και να παραταθεί η ισχύς του ν. 3869/2010 μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την έναρξη λειτουργίας για τον «Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης» του αρ. 218 ν. 4738/20, δεδομένου ότι αυτός αποτελεί τον πυρήνα του Ν. 4738/2020 (ΦΕΚ Α 207/27-10-2020).
  2.  Να τροποποιηθεί το άρθρου 291 παρ. 4 β του ν. 4738/2020 και να απαλειφθεί η φράση: «Αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές εφόσον απέχουν περισσότερο από 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του κατασχετηρίου εγγράφου ή της δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει τον ευάλωτο οφειλέτη σε πτώχευση….»  και να προβλεφθεί ρητά ότι θα δύναται ο ευάλωτος οφειλέτης να αιτηθεί οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την προηγουμένη της διενέργειας του πλειστηριασμού στον «Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης» τη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας του σε αυτόν.
  3. Να τροποποιηθεί το άρθρο 265 παρ. 1 περ β του ν. 4738/2020, που με τη σημερινή του μορφή προκαλείται ανασφάλεια Δικαίου, καθότι δεν καθίσταται σαφές εάν θα υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης του αρ. 12α του ν. 3869/2010 εκ των κληρονόμων φυσικών προσώπων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010.

Σημειώνεται ότι η διάταξη του αρ. 12α του ανωτέρω νόμου πρέπει να καταστεί διαχρονικού Δικαίου, άλλως το σύνολο των χιλιάδων δικαστικών αποφάσεων που έχουν ήδη εκδοθεί και εφαρμόζονται θα καταστούν άνευ ουσιαστικής σημασίας, δεδομένου του επικείμενου θανάτου ήδη υπαχθέντων φυσικών προσώπων σε βάθος της διάρκειας 20-35 ετών ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, με τη μνεία μάλιστα ότι στο σύνολο των υποθέσεων που έχουν ήδη επαναπροσδιοριστεί μέσω της πλατφόρμας του ν. 4745/2020, ο χρόνος έκδοσης απόφασης και εκκίνησης της όποιας δικαστικής ρύθμισης εκτείνεται σε ορίζοντα ενός έτους κατ’ ελάχιστον. Περαιτέρω, στην περίπτωση που ο θανών οφειλέτης έχει ήδη ολοκληρώσει χρονικά και ποσοτικά τη ρύθμιση του αρ. 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010 έχει αυτοδικαίως απαλλαχθεί δυνάμει του αρ. 11 παρ. 2 του ν. 3869/2010, με συνέπεια το παθητικό της κληρονομιαίας περιουσίας να περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο το τοκοχρεωλυτικό ύψος της ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010.

Προτείνεται η τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου προκειμένου αυτό να έχει την κάτωθι μορφή: «παύει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Α΄ 130). Ως νέες αιτήσεις δε νοούνται οι αιτήσεις του αρ. 12α του ανωτέρω νόμου, οι οποίες μπορούν να ασκηθούν νομίμως χωρίς χρονικό περιορισμό. Οι εκκρεμείς κατά τον χρόνο δημοσίευσης διαδικασίες εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του.»

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ:

1

ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

2

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

 

3

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

4

ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

5

ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

6

ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΔΣΡΟΔΟΥ

 

7

ΣΚΕΝΤΕΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

 

 

8

ΓΛΥΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

 

9

ΜΠΟΥΚΑΟΥΡΗ ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ

 

 

10

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΠΑΡΙΣ

 

 

11

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

12

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΕΛΠΙΔΑ

 

 

13

ΤΣΙΑΦΟΥΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ

 

 

14

ΠΑΛΙΑΝΤΩΝΗ ΜΥΡΤΩ

 

 

15

ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

16

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

17

ΚΡΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

18

ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΑΡΗΣ

 

 

19

ΖΙΑΖΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΕΤΗ

 

 

20

ΡΙΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

 

 

21

ΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

 

22

ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

 

23

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

 

 

24

ΝΕΟΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ

 

 

25

ΜΗΝΟΒΓΙΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

 

 

26

ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΣΠ

 

27

ΤΕΝΤΖΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

28

ΣΓΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

29

ΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

30

ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ

 

 

31

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

32

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

 

 

33

ΦΑΣΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

34

ΠΑΤΕΡΕΛΗ ΝΑΤΑΣΑ

 

 

35

ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΔΣΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

36

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

 

37

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΣΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

38

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

 

39

ΜΠΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ

 

 

40

ΜΠΑΚΑ ΕΡΗ

 

 

41

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

 

 

42

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ

 

 

43

ΒΑΡΒΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

 

44

ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΑΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

45

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

46

ΝΤΟΣΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

 

 

47

ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΥ ΑΝΝΑ

 

 

48

ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

49

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

 

50

ΚΙΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

 

51

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

52

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ

 

 

53

ΚΟΥΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

 

 

54

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

55

ΝΤΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΣΛΑΡΙΣΑΣ

 

56

ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

 

57

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

 

 

58

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

59

ΣΤΕΦΑΝΕΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

 

 

60

ΛΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ

 

 

61

ΤΣΑΓΚΑΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

 

 

62

ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

63

ΜΙΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

64

ΣΙΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

65

ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

 

 

66

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΔΣΠΕΙΡΑΙΑ

 

67

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ

 

 

68

ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

69

ΣΟΥΦΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

70

ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

71

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

72

ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

 

73

ΜΠΟΤΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

74

ΧΟΧΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

 

 

75

ΜΟΥΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

76

ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΔΣΠΕΙΡΑΙΑ

 

77

ΠΕΡΔΙΚΟΜΑΤΗ ΑΡΕΤΗ

 

 

78

ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

 

 

79

ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

80

ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

 

81

ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

 

82

ΖΕΡΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

83

ΜΠΑΚΤΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

 

 

84

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

85

ΠΡΙΤΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

 

86

ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΦΗ

 

 

87

ΝΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

88

ΣΩΜΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΔΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

89

ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

 

90

ΣΑΡΜΑΖΑΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

 

 

91

ΚΟΖΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

92

ΣΥΛΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΣΠΕΙΡΑΙΑ

 

93

ΞΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

 

94

ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

95

ΚΟΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

96

ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

 

 

97

ΛΙΑΣΚΟΥ ΒΙΒΗ

 

 

98

ΔΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

99

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ

 

 

100

ΡΕΝΤΖΟΥ ΙΛΙΑΝΑ

 

 

101

ΓΚΙΖΑΝΗ ΡΟΥΛΑ

 

 

102

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

103

ΑΝΔΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

104

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΡΑΣΜΙΑ

 

 

105

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

106

ΖΗΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

 

 

107

ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑ ΜΑΙΡΗ

 

 

108

ΣΤΑΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

 

109

ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

 

110

ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

111

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

112

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

113

ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ

 

 

114

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

 

115

ΚΟΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

 

116

ΒΟΥΒΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

117

ΕΥΗ ΤΣΟΝΟΥ

 

 

118

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΜΗ

ΔΣΘΕΣ/ΚΗ

 

119

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑ

ΔΣΘΗΒΩΝ

 

120

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΛΙΟΥΜΗ

ΔΣΘΕΣ/ΚΗ

 

121

Κυριακή ΜΥΡΙΔΟΥ

ΔΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

122

Βικτωρια ΜΑΚΡΗ

 

 

123

Πελεκάνου Φωτεινή

 

 

124

Κολυδάκη Ευδοξία

ΔΣΠΕΙΡΑΙΑ

 

125

Χριστίνα Λαμπούση

ΔΣ Σπάρτης

 

126

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΚΗ

 

 

127

Λυδία Δράμπα

 

 

128

Ζωή Θανοπούλου

ΔΣΠ

 

129

Αναστασία Κωνσταντίνου

 

 

130

Αφαλωνιάτη Θεοδώρα 

ΔΣΠατρων

 

131

Βιργινία Ξανθοπουλου

 

 

132

Έρρικα Λόραμ

Δ. Σ. Λάρισας

 

133

Ευαγγελία Μαργαρίτη

 

 

134

Ροζα Μαρία Καπετανου

 

 

135

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΣΘΕΣ/ΚΗ

 

136

ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΛΙΛΑ)

 

 

137

ΛΙΑΚΟΥ ΒΑΓΙΑ

ΔΣΠΕΙΡΑΙΑ

 

138

ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

139

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

140

ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

 

 

141

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

142

ΒΕΣΛΕΜΕ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΣΠ

 

143

ΓΛΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

144

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

 

 

145

ΧΕΙΜΩΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

 

146

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

 

147

ΖΕΡΒΑΣ ΜΗΝΑΣ

 

 

148

ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

 

149

ΑΝΕΣΤΙΑΔΟΥ ΦΑΙΗ

 

 

150

ΜΑΤΣΙΚΑ ΒΑΙΑ

 

 

 
Πηγή: Dikastiko.gr

Facebook Comments