22 νομοτεχνικές βελτιώσεις κατέθεσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΆΡΓΟΣ»

Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις προβλέπουν ότι τα φιλοζωικά σωματεία δεν υποχρεούνται να έχουν καταφύγια, όπως ζητούσαν στην πλειοψηφία τους αν και με το νέο νομοσχέδιο είναι πολύ απλούστερη η δημιουργία νόμιμου καταφυγίου. 

Στο μητρώο παραβατών εγγράφονται όσοι έχουν κακοποιήσει οποιοδήποτε είδος ζώου, όχι μόνο ζώο συντροφιάς. 

Οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε δωρεάν σήμανση και στείρωση όχι μόνο των δεσποζόμενων ζώων των ευπαθών ομάδων αλλά και των σκύλων φύλαξης ποιμνίων, δηλαδή των τσοπανόσκυλων. Επίσης, οι κηδεμόνες του σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν σε στείρωση υποχρεούνται κανονικά να δώσουν δείγμα DNA χωρίς ωστόσο να πληρώσουν το παράβολο των 150 ευρώ

Εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι επανέρχεται η δυνατότητα παράστασης κάθε φιλοζωικού σωματείου ή φιλοζωικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, ανεξάρτητα αν έχει υποστεί περιουσιακή ζημία, προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο.

Όπως επίσης, αλλάζει η σύνθεση της πενταμελούς επιτροπής και πλέον οι εκπρόσωποι των φιλοζωικών σωματείων θα είναι δύο ενώ του δήμου μόλις ένας. 

Ειδική προσθήκη γίνεται στο άρθρο 23 (Απαγόρευση συμμετοχής ζώων σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες): «Απαγορεύεται αυστηρά η κακοποίηση και η σφαγή ζώων στο πλαίσιο αυτό. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδάφιου εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 34. Εκδήλωση με συμμετοχή ζώου ή ζώων αδειοδοτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου όπου θα τελεστεί η εκδήλωση. Ο επιβλέπων κτηνίατρος συντάσσει έκθεση προ της εκδήλωσης, η οποία κατατίθεται στο δημοτικό συμβούλιο πριν την έγκριση της εκδήλωσης και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Ο επιβλέπων κτηνίατρος συντάσσει νέα έκθεση μετά το πέρας της εκδήλωσης στην οποία επιβεβαιώνει ότι δεν παραβιάστηκε η ευζωία του ζώου ή των ζώων που συμμετείχαν στην εκδήλωση». Σημειωτέον ότι απαγορεύεται να μπαίνει οποιοδήποτε είδους ζώου σε λοταρία, είτε είναι συντροφιάς είτε όχι. 

Οι δήμοι υποχρεούνται να εφαρμόσουν το νομοσχέδιο εντός έξι μηνών. Σημειωτέον ότι υπάρχει για πρώτη φορά έλεγχος στους δήμους με την Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης του υπουργείου Εσωτερικών με τη δυνατότητα να επιβάλει ποινή παρακράτησης αυτοτελών πόρων μέχρι και δύο μήνες. 

Επιπλέον, οι εκθέσεις με τα ζώα συντροφιάς υποχρεούνται να έχουν κατά τη διεξαγωγή τους κτηνίατρο.

Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν αναλυτικά είναι: 

 • Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 η φράση «και αναφέρεται» αντικαθίσταται από τη φράση «ή αναφέρεται».
 • Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περ. 7 του άρθρου 2 μετά τη φράση «που εγγράφονται στο σχετικό υπομητρώο της παρ. 23» διαγράφεται η φράση «και διαθέτουν αδειοδοτημένα καταφύγια ή καταφύγια που πληρούν τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29».
 • Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. 24 του άρθρου 2 διαγράφεται η λέξη «συντροφιάς».
 • Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 μετά τις λέξεις «ή του φιλοζωικού σωματείου ή φιλοζωικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» διαγράφεται η φράση «που διαθέτει αδειοδοτημένο καταφύγιο ή καταφύγιο που πληροί τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29».
 • Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 4 μετά τις λέξεις «σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικών)».
 • Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 4 οι λέξεις «τριών (3) ετών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πέντε (5) ετών» και οι λέξεις «3 + χρόνια χωρίς σημεία ζωής» από τις λέξεις «5 + χρόνια χωρίς σημεία ζωής».
 • Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 μετά την παρένθεση «(δημοτικό ή διαδημοτικό ή φιλοζωικού σωματείου ή οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ιδιώτη φιλόζωου)» και πριν το σημείο στίξης «,» προστίθεται η φράση «ή που διαμένει σε ανάδοχο».
 • Στην περ. (β) της παρ. 10 του άρθρου 8 οι λέξεις «δεκαέξι (16) εβδομάδων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δώδεκα (12) εβδομάδων».
 • Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 10 μετά τις λέξεις «και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» διαγράφεται η φράση «που διαθέτουν αδειοδοτημένα καταφύγια ή καταφύγια που πληρούν τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29».
 • Στην περ. (α) της παρ. 8 του άρθρου 10 οι λέξεις «Ένα (1) μέλος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Δύο (2) μέλη, η φράση «που ορίζεται» αντικαθίσταται με τη φράση «που ορίζονται» και στην περ. (δ) της παρ. 8 του άρθρου 10 οι λέξεις «Δύο (2) εκπρόσωποι» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ένας (1) εκπρόσωπος», η φράση «που ορίζεται» αντικαθίσταται από τη φράση «που ορίζονται» και η φράση «με τους αναπληρωτές τους» αντικαθίσταται από τη φράση «με τον αναπληρωτή του».
 • Στο άρθρο 10 προστίθεται παρ. 14 ως εξής: «Οι δήμοι οφείλουν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.».
 • Στην παρ. 2 του άρθρου 14 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Οι ιδιοκτήτες σκύλων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικών) απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου της παρούσας».
 • Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 μετά τις λέξεις «Η παρουσία κτηνιάτρου» διαγράφονται οι λέξεις «ή επαγγελματία εκπαιδευτή σκύλων».
 • Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 23 προστίθενται πέντε εδάφια ως εξής: «Απαγορεύεται αυστηρά η κακοποίηση και η σφαγή ζώων στο πλαίσιο αυτό. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδάφιου εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 34. Εκδήλωση με συμμετοχή ζώου ή ζώων αδειοδοτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου όπου θα τελεστεί η εκδήλωση. Ο επιβλέπων κτηνίατρος συντάσσει έκθεση προ της εκδήλωσης, η οποία κατατίθεται στο δημοτικό συμβούλιο πριν την έγκριση της εκδήλωσης και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Ο επιβλέπων κτηνίατρος συντάσσει νέα έκθεση μετά το πέρας της εκδήλωσης στην οποία επιβεβαιώνει ότι δεν παραβιάστηκε η ευζωία του ζώου ή των ζώων που συμμετείχαν στην εκδήλωση».
 • Στην παρ. 5 του άρθρου 23 διαγράφεται η λέξη «τρωκτικών» και το σημείο στίξης (κόμμα) πριν από αυτή.
 • Στην παρ. 2 του άρθρου 24 μετά τη λέξη «απαγορεύονται» προστίθενται οι λέξεις «η κατοχή» και το σημείο στίξης «,».
 • Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 μετά τις λέξεις «τα καταφύγια» προστίθεται η λέξη «αυτά», μετά τη φράση «να απέχουν» διαγράφονται οι λέξεις «από διακόσια (200) μέτρα» και μετά τις λέξεις «από το άκρο του οικισμού» διαγράφεται η φράση «ή να απέχουν πεντακόσια (500) μέτρα από κατοικίες, σχολεία και νοσοκομεία».
 • Στην παρ. 6 του άρθρου 34 η λέξη «αυθημερόν» αντικαθίσταται από τις λέξεις «εντός δέκα (10) ημερών»
 • Στο άρθρο 34 προστίθεται παρ. 7 ως εξής: «Στις περιπτώσεις εγκλημάτων του παρόντος νόμου, μπορεί να παρίσταται αυτοτελώς και κάθε φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, ανεξάρτητα αν έχει υποστεί περιουσιακή ζημία, προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο. Η σχετική δήλωση μπορεί να γίνει τόσο κατά την προδικασία όσο και στο ακροατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96)».
 • Στην παρ. 6 του άρθρου 45 μετά τις λέξεις «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών» προστίθενται οι λέξεις «που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος».
 • Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 45, μετά τις λέξεις «του άρθρου 14» προστίθενται οι λέξεις «και να διευρύνονται οι κατηγορίες ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς που υποχρεούνται να αποστείλουν δείγμα γενετικού υλικού του ζώου τους στο ΕΦΑΓΥΖΣ».
 • Στην παρ. 6 του άρθρου 46 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Καταφύγια που έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους των αδειών που τους έχουν χορηγηθεί».

 

Facebook Comments