Το Ευρωκοινοβούλιο κατέληξε σε μια καταρχήν συμφωνία για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εποπτείας των ευρωπαϊκών τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε ψήφισμα για την δημιουργία ενός συστήματος εποπτείας των ευρωπαϊκών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Την τελική του έγκριση το Ευρωκοινοβούλιο θα τη δώσει αργότερα προκειμένου, όπως διευκρινίζεται στο ψήφισμα, να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για συνομιλίες με την ΕΚΤ.

Οι ευρωβουλευτές που εισηγήθηκαν τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις επέμειναν ότι οι κανόνες ευθύνης πρέπει να συμβαδίζουν με τις εποπτικές αρμοδιότητες που δημιουργήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν σε επίπεδο ΕΕ.

Η ΕΚΤ με τον εποπτικό της ρόλο θα πρέπει να υιοθετήσει περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία σε σχέση με το ρόλο της για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής, υπογράμμισαν.

Οι βασικοί τομείς στους οποίους το Ευρωκοινοβούλιο προώθησε με το Ψήφισμα του αλλαγές αφορούν:

– Την ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΚΤ, μέσω της έγκρισης του Κοινοβουλίου για το διορισμό του προέδρου και αντιπροέδρου του εποπτικού συμβουλίου και την ενδεχόμενη απόλυσή τους.

– Την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, μέσω της διεξαγωγής ακροάσεων με τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου και τα μέλη του, και μέσω της απαίτησης γραπτών απαντήσεων από τον επόπτη της ΕΚΤ.

– Την βελτίωση της πρόσβασης στα έγγραφα, τόσο για την ευρωπαϊκή εποπτική αρχή των τραπεζών όσο και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια.

– Στον αυστηρό διαχωρισμό του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ αυτού που είναι αρμόδιο για τη νομισματική πολιτική και αυτού που θα αναλάβει την εποπτεία, ώστε να εξασφαλίζεται η λογοδοσία της ΕΚΤ.

– Στην ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σε σχέση με την ΕΚΤ και στην βελτίωση της δυνατότητάς της να διεξάγει ελέγχους αντοχής και να λαμβάνει πληροφορίες από τις τράπεζες και τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Facebook Comments